Anna Zechenter

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Anna Zechenter (z d. Smolarczyk), ur. 22 IX 1959 w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Filologii Germańskiej (1985).

1978-1980 członek SKS, od 1979 prowadziła bibliotekę wydawnictw niezależnych SKS; podczas I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski pracowała w punkcie informacyjnym SKS dla dziennikarzy zagranicznych. Od 1978 uczestniczka wykładów TKN. 1978-1980 w ramach SKS kolporterka niezależnych wydawnictw: książek m.in. NOWej, pism, ulotek.

Od 22 IX 1980 członek Międzyuczelnianego Komitetu Założycielskiego NZS, we IX 1980 pracowniczka punktu konsultacyjno-informacyjnego przy KIK na ul. Siennej, wspomagającego zakładanie „S” w zakładach pracy; w 1981 członek Klubu Myśli Patriotycznej Jagiellonia (obok Marii Michniewicz, Jarosława Zadenckiego, Konstantego Miodowicza, Jana Rokity i in.). W II 1981 i XI-XII 1981 uczestniczka strajków studenckich na UJ, członek KS.

Od 13 XII 1981 do pacyfikacji (16 XII 1981) uczestniczka strajku w Hucie im. Lenina, objęta nakazem internowania, do VI 1982 w ukryciu. XII 1981 – II 1982 działaczka podziemnego Studenckiego Komitetu Obrony Demokracji. W1982 reaktywowała bibliotekę w podziemnych strukturach NZS, w IX 1982 współorganizatorka i uczestniczka (obok Jana Rokity i Marka Lasoty) akcji w rocznicę wiecu założycielskiego NZS z 1980 przy Collegium Broscianum UJ; uczestniczka demonstracji i kolportażu podziemnych wydawnictw; w 1983 wśród kilkunastu sygnatariuszy listu, w obronie uwięzionego za odmowę służby wojskowej Macieja Maleńczuka, wobec których wszczęto postępowanie dyscyplinarne na UJ; kilkakrotnie zatrzymywana, przeszukiwana. 1986-1991 zatrudniona w Bibliotece Jagiellońskiej.

W 1989 tłumaczka w Instytucie Kultury Austriackiej w Krakowie, 1990-1997 dziennikarka, publicystka, z-ca sekretarza redakcji w „Czasie Krakowskim”, 1997-2000 redaktorka i adiustatorka książek dla wydawnictwa Znak, Wydawnictwa Literackiego, Wydawnictwa Kluszczyński, 2000-2007 redaktorka w Wydawnictwie Szkolnym Omega, od I 2008 pracowniczka Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Krakowie. Od 28 XI 2008 członek założyciel Stowarzyszenia NZS 1980.

Autorka KGB gra w szachy (2010), Zapamiętane. Z Adamem Macedońskim rozmawia Anna Zechenter (2011) oraz licznych artykułów w wydawnictwach IPN, „Czasie Krakowskim”, „Dzienniku Polskim”, „Gazecie Polskiej”, „Arce”, „Arcanach” poświęconych sprawom niemieckim, stosunkom polsko-sowieckim i polsko-rosyjskim, lewicy oraz komunistycznej agenturze na Zachodzie i komunistycznym służbom specjalnym. W 1994 na łamach „Czasu Krakowskiego” i „Życia Warszawy” opublikowała pierwsze w Polsce raporty agentów wschodnioniemieckiego Stasi (MfS): raport Zbigniewa Sobotki z 1989 (w 1994 min. spraw wewnętrznych); Wiesława Klimaczaka (w 1988 redaktora nacz. „Nowych Dróg”, po 1989 członka Stowarzyszenia Ordynacka); raporty kilku informatorów Stasi o sytuacji w Polsce ok. 1989; sprawozdania zamieszkałego na stałe w PRL Detlefa Rusera (ps. Hermann, od 1976 Henryk), agenta Stasi, z inwigilacji podziemnej „S” w Gdańsku w l. 80; raporty agenta Stasi Franka Stolta (ps. Hermann Schneider, Hansen) z inwigilacji ks. Henryka Jankowskiego w l. 80.

Uhonorowana nagrodą Polcul Foundation za współpracę polsko-niemiecką (1992), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999).

30 XI 1979 – 17 VIII 1989 rozpracowywana przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR/KE krypt. Księgarz.

Dorota Nowok, Sławomir Chmura