Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bagiński Sylwester

Sylwester Bagiński, ur. 20 I 1948 w Częstochowie. Ukończył Technikum Samochodowe w Gliwicach (1969).

1969-1985 właściciel gospodarstwa rolnego w Częstochowie, od XI 1981 w Janikach k. Częstochowy. 1972-1975 członek Akademickiego Klubu Jeździeckiego w Częstochowie, prowadził hodowlę koni AKJ.

Od XI 1980 w Solidarności Chłopskiej, w kontakcie ze Stanisławem Helskim z Wałbrzycha i Stanisławem Janiszem z Włocławka, założyciel SCh w woj. częstochowskim, organizator punktu konsultacyjnego w swoim mieszkaniu, przewodniczący Regionalnego Komitetu Założycielskiego SCh. I-II 1981 wspomagał głodówkę protestacyjną SCh w parafii św. Józefa w Świdnicy, w II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1981 uczestnik strajku ustrzycko-rzeszowskiego w Rzeszowie, następnie członek Komisji ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich. 1 III 1981 współorganizator i przewodniczący Wojewódzkiego Zjazdu Rolników w Częstochowie, w III 1981 delegat na Zjazd Zjednoczeniowy związków zawodowych rolników w Poznaniu; od III 1981 przewodniczący Regionalnego Komitetu Założycielskiego „S” RI, członek Zarządu Krajowego „S” RI, III-IV 1981 współpracownik Ogólnopolskiego KS „S” RI w Bydgoszczy, 17 IV 1981 organizator protestu głodowego na Jasnej Górze ws. przyspieszenia podpisania porozumienia w Bydgoszczy; we IX 1981 inicjator i współorganizator dożynek na Jasnej Górze; 8 XII 1981 współzałożyciel Regionalnej Społecznej Rady Koordynacyjnej w Częstochowie. W 1981 redaktor i wydawca biuletynów związkowych „Solidarność Chłopska”, „Na Chłopski Rozum”.

15 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, 1-7 II 1982 prowadził głodówkę, od 14 III 1982 hospitalizowany w Zabrzu, zwolniony 9 IV 1982. 5 IX 1982 uczestnik zebrania działaczy chłopskich na Jasnej Górze; 11 IX 1982 ponownie internowany w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony 1 XII 1982. 1983-1985 usiłowano odebrać mu gospodarstwo (VI 1983 Bank Spółdzielczy w Przystajni zażądał natychmiastowej spłaty kredytu), 30 V i 6 IX 1984 bronił siekierą gospodarstwa przed komornikiem, biegłym sądowym i funkcjonariuszami RUSW; 21 XII 1984 – 4 I 1985 tymczasowo aresztowany, 24 I 1985 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Oleśnie za znieważenie funkcjonariuszy publicznych na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata i karę grzywny 35 tys. zł, 10 IV 1985 Sąd Wojewódzki w Częstochowie cofnął karę więzienia i zmniejszył grzywnę do 500 zł; w 1985 gospodarstwo zlicytowano. V 1985 – VII 1990 bez zatrudnienia, bez zameldowania (nie pozwolono mu zameldować się ponownie w Częstochowie), wielokrotnie zatrzymywany za brak meldunku. W 1985 uczestnik spotkań Duszpasterstwa Rolników w parafii św. Barbary w Częstochowie; utrzymywał się z prac dorywczych i pomocy przyjaciół, niezaangażowany w zorganizowaną działalność podziemną.

1990-1991 współwłaściciel sklepu spożywczego As w Częstochowie, od 1991 właściciel gospodarstwa agroturystycznego i hodowli koni w Lądku-Zdroju, zdobywca nagród na krajowych wyścigach konnych, od 2004 członek Stowarzyszenia Hodowców i Użytkowników Kłusaka Francuskiego.

Wojciech Rotarski

Opcje strony

do góry