Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bakun Kazimierz

Kazimierz Bakun, ur. 4 IX 1939 w Starowlanach k. Kuźnicy Białostockiej, zm. 8 XII 1998 w Cape Coral na Florydzie. Uczeń szkoły przysposobienia rolniczego (naukę przerwał po 2 latach).

Właściciel gospodarstwa rolnego; 1975-1978 manewrowy na stacji PKP Białystok, 1978-1980 na stacji Sokółka. Od II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1980 (we współpracy z Wiesławem Kęcikiem z Warszawy) kolporter m.in. w Białymstoku i Sokółce pism niezależnych „Placówka”, „Robotnik”, „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR, „Bratniak”, „Zeszyty Naukowe” TKN; w 1980 skazany 5 razy przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny, wielokrotne rewizje w gospodarstwie; 8 V i 6 VI 1980 zatrzymywany; 27 VIII 1980 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Sokółce na 6 mies. ograniczenia wolności.

Od IX 1980 wiceprezes Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Niezależnego Samorządnego Związku Rolników w woj. białostockim; w X 1980 założyciel koła NSZR w Starowlanach, następnie w pobliskich wsiach; 14 XII 1980 uczestnik I Zjazdu NSZZR Solidarność Wiejska w Warszawie; I-II 1981 uczestnik strajku chłopskiego w Rzeszowie; 3 V – 18 X 1981 wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” RI Regionu Białystok; w XI 1981 współorganizator (z Jakubem Antoniukiem) NSZZ Rolników Solidarność Wiejska w woj. białostockim.

15 XII 1981 aresztowany pod pretekstem niezapłaconej grzywny, na początku I 1982 zwolniony po jej opłaceniu; 26 II 1982 zatrzymany pod zarzutem znieważenia funkcjonariuszy MO, 25 III 1982 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Sokółce na 3 mies. aresztu i grzywnę z zamianą na 30 dni aresztu za namawianie 14 XII 1981 rolników do bojkotu skupu mleka, trzody chlewnej i płodów rolnych. 20 IV 1982 ponownie skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Sokółce na 1 rok więzienia za znieważenie 26 II 1982 funkcjonariuszy MO; zwolniony przedterminowo.

Od 30 XII 1982 na emigracji w USA.

W 1981 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO w Białymstoku w ramach SOS krypt. Gazeta.

 

Tomasz Danilecki

Opcje strony

do góry