Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/14985,Balinski-Jerzy.html
2021-03-05, 20:17

Baliński Jerzy

Jerzy Baliński, ur. 15 VII 1941 w Łodzi. Ukończył ZSZ w Łodzi (1955), szlifierz.

1958-1961 pracownik Łódzkich Zakładów Aparatury Medycznej Famed 1, 1964-1982 Zakładów Produkcji i Usług Technicznych Społem w Łodzi.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący KZ w ZPiUT Społem, organizator kolportażu wydawnictw niezależnych w zakładzie pracy; w 1981 działacz KOWzP; od V 1981 w KPN, kierownik Okręgu Łódź-Polesie.

Po 13 XII 1981 organizator zaplecza technicznego, min. poligrafii, podziemnych pism „Przedwiośnie” i „Zawsze Solidarni”. 6 VIII 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Łodzi, 28 III 1983 skazany przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata; 30 VIII 1983 ponownie aresztowany, 16 II 1984 skazany przez Sąd Rejonowy w Łodzi na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata; w następnych latach wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 1983-1985 bez zatrudnienia, korzystał z pomocy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy kościele oo. jezuitów w Łodzi.

1985-2002 zatrudniony w prywatnych zakładach rzemieślniczych. Od 2002 na emeryturze.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

13 I 1982 – 18 V 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Łodzi w ramach SOR krypt. Drukarz.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Ziemia Łódzka, Łódź

Opcje strony