Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Blitek Józef Piotr

Józef Piotr Blitek, ur. 2 II 1936 w Wroninie k. Krakowa. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1961).

1961-1962 technolog w Kujawskich Zakładach Maszyn Rolniczych we Włocławku, w 1962 w Państwowej Fabryce Wagonów we Wrocławiu, 1963-2002 w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. W III 1968 uczestnik wieców studenckich w Szczecinie. 17-22 XII 1970 oraz 22-24 I 1971 uczestnik strajków okupacyjnych w Stoczni; od 1978 kolporter niezależnych wydawnictw („Robotnik”, „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR).

18-30 VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni; od IX 1980 w „S”. 1980-1989 członek Szczecińskiego Klubu Katolików.

13-14/15 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni; od 1982 członek podziemnej grupy „S” tamże, kolporter wydawnictw podziemnych w środowisku stoczniowców, na Politechnice Szczecińskiej i w Akademii Rolniczej; organizator pomocy dla internowanych i uwięzionych. Uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy parafii św. Stanisława Kostki; od 1984 współpracownik podziemnego pisma „Grot” (dostawca sprzętu, materiałów poligraficznych, organizator transportu); współorganizator niezależnych pochodów 1 Maja; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

1989-1990 członek Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „S” Regionu Pomorze Zachodnie; od 2002 na emeryturze; twórca nowatorskiej metody spawalniczej zastosowanej przy budowie Trasy Zamkowej w Szczecinie.

1983-1988 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w ramach SOS krypt. Jeleń/KE krypt. Spawacz.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry