Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15400,Chlap-Zbigniew.html
18.05.2024, 21:11

Chłap Zbigniew

Zbigniew Chłap, ur. 8 IV 1928 w Dąbrowie Górniczej. Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie, Wydz. Lekarski (1952), doktorat (1959), habilitacja (1963), prof. (1977).

1943–1945 w Szarych Szeregach w Częstochowie, podchorąży.

1950–2000 mł. asystent, asystent, st. asystent, adiunkt, docent, prof. na AM/Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum w Krakowie, od 1973 kierownik Katedry Patofizjologii tamże, 1991–1993 dziekan Wydz. Lekarskiego tamże; 1963–1964 stypendysta World Health Organization w Instytucie Onkologii G. Roussy w Paryżu, 1966–1978 specjalista wojewódzki ds. patomorfologii woj. krakowskiego i nowosądeckiego, członek Zespołu Krajowego Patomorfologii, 1970–1973 kierownik Katedry Patologii Klinicznej Uniwersytetu w Oranie (Algieria), 1962–1970 członek Komitetu Patomorfologii PAN w Krakowie, od 1976 Komisji Nauk Medycznych PAN tamże.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator Komitetu Założycielskiego, nast. wiceprzew. KZ AM i PSK w Krakowie, przedstawiciel „S” w Senacie AM. Współpracownik MKZ Kraków/MKZ Małopolska oraz ZR Małopolska, w XI 1980 przedstawiciel Krakowa podczas strajku okupacyjnego służby zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku; od XI 1980 członek Krakowskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki „S”. 1980–1989 organizator kolportażu, kolporter wydawnictw niezależnych/podziemnych na AM (m.in. pism „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Akademii Medycznej i Państwowego Szpitala Klinicznego”, „Kronika Małopolska”, „Biuletyn Niezależnej Służby Zdrowia”), dostarczanych m.in. przez Kazimierza Godłowskiego i Annę Grajcarek. 1981–1986 współzałożyciel, autor niezależnego/podziemnego pisma „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Akademii Medycznej i Państwowego Szpitala Klinicznego”.

13–16 XII 1981 współorganizator akcji protestacyjnej w AM i PSK, współautor uchwały Senatu AM potępiającej wprowadzenie stanu wojennego, XII 1981 – 1988 wiceprzew. TKZ tamże, od pocz. 1982 członek konspiracyjnej KKPN „S”. Współorganizator lekarskiego punktu konsultacyjnego i apteki darów przy kościele św. Anny w Krakowie (również punkt kontaktowy dla podziemnej „S” oraz dystrybucji materiałów poligraficznych). I 1982 autor petycji domagającej się zwolnienia internowanego Bogdana Klicha. W l. 80. współpracował m.in. z b. członkami KKK Pracowników Służby Zdrowia „S” (Aliną Pienkowską, Zofią Kuratowską, Januszem Kutybą), od pocz. 1982 z Arcybiskupim Komitetem Pomocy Więzionym i Internowanym w Krakowie, 1982–1989 z francuskimi organizacjami humanitarnymi: Médecins du Monde, Médecins sans Frontières, Pharmaciens sans Frontières, Equilibre/Amitié Pologne i zw. zaw.: CFTC i CFDT. W 1982 współzałożyciel, redaktor podziemnego pisma „Acta Medica Cracoviensia Tempore Status Belli, 13XII 1981 – 1982” (1 nr), 1982–1989 współzałożyciel biblioteki wydawnictw podziemnych (prowadzonej przez Barbarę Niedźwiedzką) w Katedrze Farmakologii AM, w 1983 Ruchu Społecznego ku Cywilizacji Miłości w Krakowie, 1984–1990 współzałożyciel, redaktor „Zeszytów Niezależnej Myśli Lekarskiej”. 1985–1995 organizator, przew. (pocz. niejawnej) polskiej filii Médecins du Monde – Lekarze Świata/Stowarzyszenia Lekarze Świata w Krakowie; 1985–1988 członek Sekcji Lekarskiej KIK tamże. Kilkakrotnie przesłuchiwany, zatrzymywany, poddawany rewizjom. IV/V 1988 organizator dystrybucji leków dla strajkujących hutników oraz wizyt lekarskich w domach poszkodowanych. 25–28 VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach; od IX 1988 członek jawnego Regionalnego Komitetu Solidarności Małopolska.

W 1989 uczestnik obrad okrągłego stołu, w podzespole ds. zdrowia; od 29 III 1989 członek Zespołu Inicjującego Małopolski KO „S”, członek Krakowskiego KO do 1991. 1989–2000 w „S” AM/UJ, 1990–1992 delegat na WZD i KZD. 1989–1993 przew. Komisji Etyki Naczelnej Izby Lekarskiej. III/IV 1990 współorganizator międzynarodowej konferencji „Medycyna i Prawa Człowieka” (Médecine et Droits de l’Homme) w Krakowie. Od 1992 członek Komisji Lekarskiej PAU tamże, od 1994 członek zwyczajny Papieskiej Akademii Pro Vita w Watykanie. Od 1995 inicjator, organizator, przew. Stowarzyszenia Lekarze Nadziei w Krakowie. 1995–2000 członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, od 1996 Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, 1999–2006 Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia Konferencji Episkopatu Polski. 2001–2003 wykładowca w Zakładzie Etyki Zawodowej Akademii Polonijnej w Częstochowie. Od 2005 w grupie Ujawnić Prawdę, od 2008 członek Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP. Członek licznych polskich oraz zagranicznych towarzystw medycznych i społecznych.

Autor ponad 180 publikacji z zakresu patomorfologii klinicznej i eksperymentalnej m.in.: Patomorfologia zmian wywołanych zakażeniem onkotwórczym wirusem polyoma (1963), multimedialny Atlas cytopatologii chorób miąższowych płuc (2001); publikacji w naukowych czasopismach krajowych i zagranicznych dot. etyki lekarskiej, bioetyki, ekologii, historii medycyny; współautor podręcznika Patofizjologia (1992, 1998, 2002, 2009).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1978), Krzyżem Wolności i Solidarności (2011).

1980–1985 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOS krypt. Arena.

Sławomir Chmura

Opcje strony