Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Cieliński Marek

Marek Cieliński, ur. 5 XII 1940 we Lwowie, zm. 28 VIII 2018 w Krakowie. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydz. Mechaniczny (1965).

1965–1993 adiunkt w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 wiceprzew. KZ; od 4 XI 1980 członek prezydium Komisji „S” ds. Miasta Gliwice/Delegatury MKR-Komitet Założycielski Jastrzębie w Gliwicach; członek Górnośląskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki; w VII/VIII i XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, od VIII 1981 członek ZR.

30 XII 1981 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, 9 III 1982 zwolniony. 1982–1989 kolporter książek i prasy podziemnej, m.in. pism „Manifestacja Gliwicka”, „RIS”, „Tygodnik Mazowsze”. 1982–1986 kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. 1982–1992 uczestnik mszy za Ojczyznę oraz Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach.

W 1990 delegat na III WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 1991–1993 przew. Gliwicko-Zabrzańskiego KO. Od 1990 własna działalność gospodarcza.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych, patentów i wdrożeń w przemyśle kablowym i metali nieżelaznych.

1981–1988 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V/Wydz. V-2 KW MO/WUSW w Katowicach w ramach SOS krypt. Zwolennik/SOR krypt. Balon.

 

Andrzej Jarczewski

Gliwice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry