Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Cop Mirosław

Mirosław Cop, ur. 21 IV 1955 w Stalowej Woli. Ukończył ZSZ tamże (1974), tokarz.

1974-2002 (z przerwami) pracownik HSW.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego na Wydz. M-23 HSW, od I 1981 przewodniczący Komisji Wydziałowej; w IV 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Sandomierska.

Po 13 XII 1981 współorganizator protestacyjnych przerw w pracy, zbiórek pieniędzy na pomoc dla rodzin internowanych pracowników HSW; 13 IV 1982 organizator 15-min. strajku; 16 IV aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Stalowej Woli, następnie w Sandomierzu, 24 V 1982 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Rzeszowie na 4 lata więzienia, osadzony w ZK w Hrubieszowie, 14 III 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa; zwolniony z pracy, od 2 VI 1983 ponownie zatrudniony w HSW. Od 1987 członek Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników HSW, w II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1988 otrzymał wypowiedzenie warunków pracy i płacy, w IV 1988 wyrokiem Sądu Pracy przywrócony na to samo stanowisko na tym samym Wydz.; 29 IV 1988 zatrzymany na 48 godz. przed zapowiedzianym strajkiem w HSW; 22 VIII – 1 IX 1988 uczestnik strajku w HSW, kwatermistrz.

1989-1990 w KO „S” w Stalowej Woli, w 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”. 1989-1990 członek Rady Pracowniczej HSW. Od 2002 własna działalność gospodarcza.

Odznaczony Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2013), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015); uhonorowany tytułem Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska (2008). 

W 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Tarnobrzegu w ramach SOR krypt. Akcja; 9 II 1984 – 30 V 1985 przez Wydz. V RUSW w Stalowej Woli w ramach KE krypt. Kozioł; w 1988 w ramach SOR krypt. Sieć/Metalowcy.

 

Ewa Kuberna

Opcje strony

do góry