Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Cypcarz Jan

Jan Cypcarz, ur. 11 XII 1937 w Rogach k. Krosna, zm. 24 I 2011. Uczeń Technikum Elektrycznego w Jarosławiu, po kilku tyg. relegowany jako syn „kułaka” (ojciec był właścicielem 3,7 ha ziemi). Ukończył ZSZ w Miejscu Piastowym (1954) i Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Łańcucie (1980).

Zatrudniony w Miejskim Przedsiębiorstwie w Mławie, od 1962 w Rejonie Dróg Publicznych w Krośnie, następnie na rencie, do 1981 w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Miejscu Piastowym; w 1984 pracownik Kółka Rolniczego, w XI 1984 zwolniony.

Od IX 1980 w „S”, organizator Komitetu Założycielskiego w POM, nast. przewodniczący KZ; w 1981 delegat na I WZD Regionu Podkarpacie, członek ZR.

14 XII 1981 zatrzymany, następnie ze względu na stan zdrowia hospitalizowany, dzięki pomocy lekarzy uniknął internowania; zwolniony z pracy, prowadził gospodarstwo rolne. Od 1982 działacz podziemia: Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy kościele oo. Kapucynów w Krośnie, wykonał m.in. tablicę poświęconą „S”, którą 13 XII 1982 umieszczono w kościele oo. Kapucynów; kolporter wydawnictw podziemnych; zatrzymywany, przesłuchiwany, rewizje w domu.

Współpracownik „S” RI, od III 1989 członek Komitetu Założycielskiego „S” RI w gm. Miejsce Piastowe, od VIII 1989 skarbnik Tymczasowej Rady Wojewódzkiej „S”. Od 1989 ponownie pracownik POM. 1990-2002 radny gminy Miejsce Piastowe, przewodniczący Rady Gminy. Od 1997 na emeryturze.

 

Michał Stręk

Region Podkarpacie, Krosno

Opcje strony

do góry