Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Dziółko Wojciech Piotr

Wojciech Piotr Dziółko, ur. 18 I 1948 w Starachowicach. Ukończył ZSZ tamże (1965).

1967–1976 kierowca, nast. tokarz w Fabryce Samochodów Ciężarowych tamże, 1976–1985 kierowca w Zakładzie Części Samochodowych w Lipsku, woj. radomskie.

Od IX 1980 w „S”, IX 1980 współorganizator strajku okupacyjnego w ZCS; współorganizator Komitetu Założycielskiego, wiceprzew., nast. przew. KZ tamże.

2 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1982 odmowa podpisania deklaracji o zaprzestaniu działalności w „S”, 27 III 1982 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń za noszenie znaczka „S”. 26 IV 1982 zatrzymany, 28 IV 1982 internowany i osadzony w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, Załężu k. Rzeszowa, 11 VIII 1982 zwolniony. 1982–1985 działacz podziemnych struktur „S” w Radomiu (w nieformalnych grupach), zaangażowany w zbieranie składek związkowych; współorganizator kolportażu wydawnictw podziemnych, m.in.: „KOS-a”, „Robotnika”, paryskiej „Kultury” w zakładach pracy w Lipsku (ZCS, Hortex, OSM), koordynator akcji ulotkowych, plakatowych. 30 IV 1985 aresztowany, osadzony w AŚ w Radomiu, 12 XI 1985 skazany na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu, 15 X 1986 Sąd Wojewódzki w Radomiu umorzył postępowanie na mocy amnestii, zwolniony z pracy, 1986–1988 kierowca w PKS Ostrowiec Świętokrzyski, 1988–1992 w Mleczarni OSM Lipsko.

1989 członek KO „S” w Lipsku, uczestnik kampanii wyborczej. 1990 delegat na II WZD Regionu Ziemia Radomska. 1992–1997 bezrobotny. Od 1992 przew. Terenowej Komisji Koordynacyjnej „S” w Lipsku. 1997–2009 pracownik Urzędu Miejskiego tamże Od 2009 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2013).

2 VIII 1982–29 I 1990 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Radomiu/p. V SB RUSW w Lipsku w ramach KE krypt. Zadra.

Marek Wierzbicki

Opcje strony

do góry