Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Falkiewicz Bogdan

Bogdan Falkiewicz, ur. 4 VIII 1970 w Gdańsku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Chemii (1994) i Akademii Medycznej w Gdańsku, Wydz. Lekarski (1995).

1984-1987 zawodnik rugby Lechii Gdańsk. Od końca 1986 w Federacji Młodzieży Walczącej Region Gdańsk, 1986-1989 drukarz, 1987-1989 redaktor naczelny, autor w podziemnym dwutygodniku FMW Region Gdańsk „Monit”, organizator działalności wydawniczej, dostaw sprzętu i materiałów poligraficznych; organizator, bibliotekarz Biblioteki FMW. 1988-1990 członek Krajowej Rady Koordynacyjnej FMW Gdańsk; redaktor, autor reaktywowanej przez siebie w 1988 „Dwójki”, pisma FMW II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. LO w Gdańsku. W V i VIII 1988 uczestnik strajków w Stoczni Gdańskiej im. Lenina jako osoba wspomagająca – zajmował się redakcją, drukiem, kolportażem materiałów informacyjnych o strajku („Monit”, ulotki). W VIII 1988 zatrzymany i ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń.

1989-1993 sędzia Polskiego Związku Rugby. W 1990 uczestnik okupacji KW PZPR w Gdańsku, zatrzymany na V Komisariacie MO; członek Komisji Społecznej opiniującej przeznaczenie budynku po b. KW PZPR. W 1992 we współpracy z Robertem Kwiatkiem podjął próbę reaktywowania „Monitu” jako miesięcznika młodzieżowego, redaktor naczelny pisma. 1995-1996 lekarz stażysta w PSK nr 1 AM w Gdańsku, 1997-2002 asystent, następnie adiunkt na Międzyuczelnianym Wydz. Biotechnologii UG-AM, Katedra Biotechnologii. W 2001 doktorat na Wydz. Chemii UG. Od 2002 specjalista ds. medycznych w Przedsiębiorstwie Farmaceutycznym Jelfa w Jeleniej Górze, 2002-2005 konsultant, następnie starszy konsultant w McKinsey & Company w Warszawie, 2005-2007 starszy konsultant w IMS Health Poland-Management Consulting, 2007-2009 dyr. marketingu strategicznego i efektywności biznesu w Pliva Kraków SA biuro w Warszawie, od 2009 dyr. działu konsultingu w Sequence HC Partners w Warszawie.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu chemii, medycyny, diagnostyki molekularnej; uczestnik kilkunastu projektów naukowych krajowych i międzynarodowych, przy których pełnił również funkcje kierownicze.

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry