Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Fryc Stanisław

Stanisław Fryc, ur. 21 XII 1953 w Krośnie. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Instytut Filologii Polskiej (1980).

1974-1975 monter w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Krosno; IX 1980 – VI 1981 redaktor w „Dzienniku Polskim”.

Od IX 1981 referent w Sekcji Interwencji ZR Małopolska.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku w Hucie im. Lenina w Nowej Hucie w Krakowie. 1982-1994 nauczyciel w SP w Faliszówce. Po powrocie do Krosna pozostawał w kontakcie z działaczami podziemnych struktur „S” w Krakowie. 5 XI 1982 – 4 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1983 powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze.

1994-1998 nauczyciel w Liceum Zawodowym w Kołaczycach; 1999-2000 i 2000-2001 pracownik Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Stefa-Mark w Szebniach, w 2000 Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Centrum w Nowym Sączu, 2001-2002 Muzeum Podkarpackiego, od 2002 Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział w Krośnie.

Autor kilkudziesięciu haseł do słowników, kilkuset artykułów w prasie regionalnej i centralnej, współautor kilku i autor kilkunastu książek z dziejów Jasła, Krosna i regionalnej „S”, m.in.: ''Od sierpnia do grudnia. NSZZ „Solidarność” na Podkarpaciu 1980-1981'', ''Nauczycielska Solidarność na Podkarpaciu w latach 1981-1989'', [w:] ''Z dziejów Solidarności Podkarpackiej 1980-1989'' pod redakcją Bogdana Adamskiego (Krosno 1992), ''Między sierpniem a grudniem. NSZZ „Solidarność” na Podkarpaciu 1980-1981'' (Krosno 2005) oraz zbioru ''Opowieści spod korca maku'' (Jasło 2008).

 

Ewa Zając

Opcje strony

do góry