Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Geller Maciej Mikołaj

Maciej Mikołaj Geller, ur. 6 XII 1941 w Warszawie, zm. 20 I 2014 tamże. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Fizyki (1964), doktorat (1978), habilitacja (1995).

1977–1980 członek ZNP.

1964–1969 asystent w Zakładzie Fizyki Akademii Medycznej w Warszawie, 1969–1973 bez zatrudnienia, 1973–1983 pracownik kontraktowy Wydz. Chemii Kwantowej i Wydz. Fizyki UW.

III 1968 wykonawca ulotek na wiec studencki na UW. VI 1969 aresztowany, IX 1969 zwolniony na mocy amnestii. 1977–1979 współpracownik KOR/KSS KOR, składacz i kolporter m.in. niezależnego „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR oraz książek wydawnictwa NOWa. 1979–1980 współpracownik PPN (m.in. rozrzucanie ulotek, przepisywanie materiałów PPN, współorganizator akcji umieszczenia Krzyża Katyńskiego na Powązkach).

IX 1980 organizator przekazania w Tatrach materiałów poligraficznych i niezależnych wydawnictw dla opozycji w Czechosłowacji. Od IX 1980 przew. TKK NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty na UW. Od X 1980 w „S”; przew. KZ, redaktor i autor w „Biuletynie Informacyjnym NSZZ «Solidarność» Uniwersytetu Warszawskiego”, organizator kolportażu biuletynu i wydawnictw niezależnych na UW i Powiślu, m.in. książek NOW-ej i Kręgu. 1981 członek (krótko przew.) Ogólnopolskiego Komitetu Porozumiewawczego Nauki. XI/XII 1981 organizator i członek KS na UW podczas strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI. 12 XII 1981 sygnatariusz deklaracji założycielskiej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

13 XII 1981 – 1987 przew. TKZ UW, współorganizator uczestnictwa „S” w legalnym życiu uczelni i zarządzaniu nią, np. wyborów do Senatu UW, wyborów rektora; konsultant w imieniu TKZ decyzji dot. uczelni, organizator kolportażu publikacji podziemnych na UW. III 1983 (z Barbarą Malak) współtwórca koncepcji funkcjonowania podziemnej Rady Nauki Polskiej. Od 1983 pracownik naukowy Wydz. Fizyki UW, 1988–1989 stypendysta College Station Texas A&M University (USA).

1990 konsultant naukowy National Cancer Institute Frederick Maryland (USA). Od 1996 organizator i dyr. Festiwalu Nauki w Warszawie. Od 1999 współzałożyciel, członek zarządu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, 1999–2002 i 2004–2010 wiceprezes, 2002–2004 prezes, od 2010 członek Rady Programowej; od 2004 członek Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik. Od 2007 na emeryturze.

Autor publikacji naukowych z dziedziny fizyki i biofizyki teoretycznej, m.in. Fizyka z matematyką (2011), Wstęp do kwantowej fizyki molekularnej (2012).

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1968–1969 rozpracowywany przez Oddz. XIII Zarządu II SG WP, od 18 V 1984 przez Wydz. III-1 SUSW w ramach KE/SOR krypt. Meduza; 28 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1985 – 29 VIII 1989 przez Wydz. III w ramach KE krypt. Fizyk.

Anna Grażyna Kister

Opcje strony

do góry