Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Górski Robert

Robert Górski, ur. 23 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1960 w Szczecinie. Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie, Wydz. Zootechniki (1985) i MBA (2000).

Jesienią 1980 współzałożyciel NZS w Szczecinie, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w AR, od X 1980 członek Międzyuczelnianego Komitetu NZS; założyciel niezależnego pisma AR „Kret”, autor, przepisywacz, redaktor (z Cezarym Płacheckim, Władysławem Tadajewskim, Piotrem Sablikiem, Leszkiem Gmurem i in.); od II 1981 przewodniczący Komisji Uczelnianej NZS, w II 1981 organizator strajku na AR o rejestrację NZS, w XII 1981 uczestnik strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI, współorganizator współpracy NZS AR z „S” RI ws. aprowizacji strajku. 12 XII 1981 organizator akcji zawiadamiania działaczy „S” w Szczecinie (m.in. Janiny Trojanowskiej, Michała Kaweckiego) o stanie zagrożenia.

13 XII 1981 organizator wiecu protestacyjnego i inicjator rozwiązania strajku studenckiego na AR przed pacyfikacją; do II 1982 w ukryciu, w II 1982 relegowany z uczelni, skierowany do przymusowej pracy w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Uczestnik akcji zbierania funduszy na pomoc koleżeńską, kolporter wydawnictw podziemnych, w tym ulotek na terenie Szczecina, 4 V 1982 internowany (zatrzymany na terenie WSPR), do 7 V 1982 w AŚ KW MO w Szczecinie, od 8 V 1982 w Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie, od 31 VIII 1982 w Strzebielinku: w Wierzchowie i Strzebielinku wykonawca i drukarz znaczków (na zamówienia Adolfa Szutkiewicza), zwolniony 30 XI 1982. Od 1983 kolporter podziemnych wydawnictw na terenie Szczecina i Stargardu Szczecińskiego, drukarz ulotek, fotografik dokumentalista Ośr. Odosobnienia (w tym Wierzchowa). W 1985 uczestnik akcji bojkotu wyborów (odwracanie znaków kierujących do lokali wyborczych) i niezależnej kontroli frekwencji. Wielokrotnie zatrzymywany prewencyjnie na 48 godz. przed rocznicami i świętami patriotycznymi. 1986-1992 właściciel gospodarstwa rolnego w Rzeczenicy.

W 1989 członek założyciel KO w Rzeczenicy, wydawca „Echa Rzeczenicy”, uczestnik kampanii wyborczej KO „S”, organizator spotkań z kandydatami na parlamentarzystów, z przedstawicielami szwedzkiego samorządu, mąż zaufania w Komisji Wyborczej. 1993-1998 z-ca dyr. Computerland SA w Szczecinie, 1998-2002 dyr. sektora firmy Sieciowe Systemy Informatyczne SA w Warszawie. 2002-2008 dyr. ds. kluczowych klientów firmy informatycznej SAP SA w Warszawie, od 2008 właściciel firmy Doradztwo Biznesowe tamże.

9 XII 1980 – 14 XII 1983 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Szczecinie w ramach KE krypt. Kornik.

 

Sylwia Wójcikowa

Opcje strony

do góry