Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Horak Roman

Roman Horak, ur. 28 XI 1940 w Mesznej k. Bielska-Białej, zm. w II 1989 w Jastrzębiu-Zdroju.

1957-1960 zatrudniony w Fabryce Włókienniczej w Bielsku-Białej, 1960-1964 w KWK Janina w Libiążu, 1965-1976 KWK Jastrzębie, od 1976 na rencie.

W VIII 1980 łącznik między strajkującymi kopalniami w Jastrzębiu-Zdroju; od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 wraz z żoną Stefanią redaktor i drukarz w swoim mieszkaniu pisma podziemnego „Wiadomości Wojenne”; 29 X 1982 aresztowany podczas druku, 21 IV 1983 skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Po wyjściu drukarz i kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. pisma „Ość”. 1982-1988 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy kościele NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju; w VIII 1988 łącznik między strajkującymi kopalniami w Jastrzębiu-Zdroju.

Uhonorowany pośmiertnie Medalem Serce Solidarności (1999).

1982 – 24 II 1984 rozpracowywany przez Wydz. V-2 KW MO/WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Introligator.

Waldemar Kapłon

Region Śląsko-Dąbrowski, Jastrzębie-Zdrój

Opcje strony

do góry