Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Jezierski Czesław

Czesław Jezierski, ur. 29 XI 1939 w Jeziorach k. Łukowa. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, kierunek rehabilitacja (1965), doktorat (1980).

1965–1980 nauczyciel w Medycznym Studium Zawodowym we Wrocławiu, 1966–1970 fizjoterapeuta w Szpitalu Miejskim przy ul. Rydygiera tamże, 1970–2004 kierownik Zespołu Rehabilitacji w Okręgowym Szpitalu Kolejowym tamże, 1980–1995 adiunkt w AWF tamże.

Od IX 1980 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego przy Okręgowym Kolejowym Szpitalu Kolejowym we Wrocławiu, nast. przew. KZ. 21–27 X 1980 organizator wsparcia medycznego dla kolejarzy uczestniczących w głodówce w Lokomotywowni Wrocław Główny. Od XI 1980 członek Regionalnej Sekcji Koordynacyjnej Pracowników Służby Zdrowia „S”. 1981 uczestnik rozmów z ministrem zdrowia w Warszawie nt. problemów służby zdrowia. VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, od VI członek ZR; IX/X 1981 delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, 22 XII 1981 zwolniony. 31 VIII 1982 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Strzelinie, 2 IX 1982 zwolniony. 1982–1989 współpracownik SW, pośredniczył w kontaktach między SW, RKS „S” Dolny Śląsk i kolejarzami z „S”; kolporter prasy podziemnej z Wrocławia i całego kraju (m.in. „Solidarność Walcząca”, „Z Dnia na Dzień”, „Wola”, „Tygodnik Mazowsze”), kilkakrotnie zatrzymywany. W l. 80. organizator występów niezależnego teatru podczas pielgrzymek do Częstochowy, w kościele św. Augustyna we Wrocławiu, św. Krzyża i św. Bartłomieja tamże, w Wyższym Seminarium Duchownym tamże.

1989–1992 sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kriomedycznego, 1989–1999 członek ZG, 1992–1995 prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, 1993–1995 członek ZG Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Od 2000 wykładowca w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu. Od 2004 na emeryturze.

Autor publikacji z dziedziny fizjoterapii oraz rehabilitacji.

7 VIII 1984–27 XII 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-1/Insp. II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. WUSW we Wrocławiu w ramach SOS krypt. Termofor.

Krzysztof Dolata|Kamil Dworaczek

Opcje strony

do góry