Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kocuń Dariusz Piotr

Dariusz Piotr Kocuń, ur. 8 IX 1964 w Wojcieszowie k. Jeleniej Góry. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, kierunek historia (1990), studiów podyplomowych na UMCS z zakresu organizacji i zarządzania (2001) oraz bankowości i finansów (2010).

1985-1987 współorganizator nieformalnej grupy młodzieży w Puławach drukującej ulotki. 1985-1989 kolporter pism podziemnych (m.in. „Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «S»”, „Tygodnik Mazowsze”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”) na terenie Puław i Lublina. 2 V 1986 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Lublinie, 24 VII 1986 zwolniony na mocy amnestii. 1987-1988 zleceniodawca druku i odbiorca wydrukowanych ulotek i materiałów dla NZS w Lublinie, wykonywanych w drukarni Marii Kapturkiewicz-Szewczyk w Puławach; 1987-1989 współzałożyciel, autor i kolporter pisma „Żak. Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów” wydawanego przez Międzyuczelnianą Komisję NZS w Lublinie; drukarz w podziemnym wydawnictwie CiS w Lublinie. 11 XI 1987 oraz w III i V 1988 współorganizator manifestacji studenckich tamże. W 1988 współzałożyciel biblioteki MK NZS w Lublinie (głównie z darów Zofii Zahorskiej z Rzymu); przewodniczący Komisji ds. Legalizacji NZS UMCS; współzałożyciel Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej; współzałożyciel „CurieRa”, do 1989 kolporter pisma; współautor, organizator druku ulotek dla TZR (Stanisław Węglarz) i MK NZS w Lublinie; przewodniczący NZS UMCS, wiceprzewodniczący MK NZS w Lublinie, członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS. 11 X 1988 organizator wiecu NZS w Auli Wydz. Ekonomii UMCS (pierwszego od 13 XII 1981 nierozbitego przez SB). XI 1988 członek niezależnego Komitetu Obchodów 11 Listopada Regionu Środkowo-Wschodniego. 14 XII 1988 ukarany przez kolegium ds. wykroczeń na grzywnę za reprezentowanie komitetu i zorganizowanie manifestacji (z Zygmuntem Łupiną i Tadeuszem Mańką). Wiosną 1989 członek delegacji NZS negocjującej w MSW ponowną rejestrację organizacji.

1989-1991 członek założyciel ZChN, członek Zarządu Regionu Lubelszczyzny ZChN, prezes Koła ZChN w Puławach. 1990-1992 szef Inspektoratu Nadzoru i Kontroli MSW, 1992-2001 starszy inspektor ds. rynku pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie. 1992-1995 wiceprezes Ruchu Chrześcijańsko-Narodowego – Akcja Polska. 1992-2003 w „S”; od 1992 członek Klubu Atlantyckiego. 1993-2001 członek KZ przy WUP; 2001-2004 delegat na kolejne WZD Regionu Środkowowschodniego. 1995-1997 członek Rady Politycznej ROP. 2001-2003 z-ca dyr. Wydz. Rynku Pracy w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. 2003-2005 specjalista w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Lublinie. 2006-2009 dyr. Lubelskiej Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji z siedzibą w Chełmie. 2009-2011 zastępca dyrektora Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Lublinie.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2018) i Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2021)

1986-1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Żądło, nast. 1989-1990 w ramach SOR krypt. Suwerenni.

 

Marcin Dąbrowski

Lublin, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry