Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16817,Kopera-Janusz.html
12.04.2024, 17:05

Kopera Janusz

Janusz Kopera, ur. 26 VI 1942 w Białym Borze k. Mielca, zm. 14 III 2012 w Rzeszowie.

Właściciel gospodarstwa rolnego w Białym Borze.

1980/81 współzałożyciel Solidarności Wiejskiej w gm., nast. przew. Zarządu Gminnego „S” RI w Przecławiu, członek Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „S” RI w Rzeszowie.

Po 13 XII 1981 współpracownik podziemnej „S”, „S” RI oraz OKOR, od 1983 SW. We IX 1982 zaprzysiężony członek OKOR organizator w swojej gm. sieci kolportażowej podziemnych pism, m.in. lokalnych: „Ziemia Mielecka”, „Ruch Ludowy”, „«Solidarność» Trwa”, „Galicja” oraz warszawskich: „Tygodnik Mazowsze” i „Wola” oraz grup zajmujących się akcjami ulotkowymi, plakatowaniem oraz wykonywaniem napisów na jezdniach i murach. 1982–1989 uczestnik i animator spotkań organizowanych przez Duszpasterstwa Rolników Duszpasterstwa Rolników Duszpasterstwa Rolników, powstały w okresie stanu wojennego z potrzeby pogłębienia wzajemnych kontaktów pomiędzy działaczami „S” RI a duchowieństwem. Pierwsze rozmowy z hierarchią podjęła grupa działaczy „S” RI z woj. stołecznego warszawskiego. W V 1982, za zgodą bp. Władysława Miziołka, została odprawiona w archikatedrze św. Jana msza św. w 1. rocznicę rejestracji „S” RI. Msze św. o podobnym charakterze odbywały się późn. rokrocznie, skupiając coraz większą liczbę ludzi chcących m.in. zamanifestować w ten sposób wolę reaktywowania „S” RI. Warszawskie środowisko „S”, zachęcone powodzeniem tej idei, 5 IX 1982 zorganizowało razem ze stroną kościelną na Jasnej Górze dożynki o charakterze religijno-patriotycznym z udziałem ok. 300 tys. rolników. 18 XI 1982 prymas Józef Glemp przyjął warszawską grupę działaczy i doradców związku, którzy m.in. prosili go o ustanowienie stałych form duszpasterstwa dla rolników. 2 XII 1982 Konferencja Episkopatu Polski utworzyła Komisję Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników, Ogólnopolskie Duszpasterstwo Rolników, w diecezjach ustanowiła jego referentów diecezjalnych i dekanalnych. Przew. Komisji został bp Jan Gurda. Celem DR było przede wszystkim pogłębianie życia religijnego rolników, wiele wysiłku wkładano w odrodzenie moralne wsi, podkreślenie godności i wartości pracy rolników. Duszpasterze pomagali w samokształceniu i pracy oświatowej, organizowali życie kulturalne, działalność oświatową, akcje na rzecz dobra wspólnego (pomoc w gospodarstwie, porady prawne itp.), rekolekcje, dni skupienia itd. Istnienie DR spotkało się z nieprzychylną reakcją władzy, która zarzucała Kościołowi, że w ten sposób dąży do reaktywowania „S” RI. w parafiach na Rzeszowszczyźnie, m.in. w Soninie, Górnie, Sokołowie k. Rzeszowa oraz pielgrzymek rolników na Jasną Górę (w kontakcie z działaczami in. regionów). Od XI 1983 współorganizator Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników (w ramach OKOR). W 1983 zatrzymany po ogólnopolskim spotkaniu podziemnych działaczy „S” i „S” RI w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Karmelitanek w Czernej k. Krzeszowic; kilkakrotnie przesłuchiwany w Mielcu, poddawany rewizjom. W 1987 współorganizator Niezależnego Ruchu Ludowego Solidarność. W VI 1988 zatrzymany z tys. ulotek SW, ukarany przez Kolegium Orzekające w Rzeszowie grzywną.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

1981–1986 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V/Wydz. VI KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Solidarność Wiejska; 21 I 1982 – 3 III 1989 przez Wydz. IV/Wydz. VI KW MO/WUSW w ramach SOR krypt. Kora; 1982–1987 przez Wydz. IV KW MO w Rzeszowie/p. IV/p. VI RUSW w Mielcu w ramach KE krypt. Klon; 14 X 1985 – 30 XI 1989 przez Wydz. VI/ WOG WUSW przez p. VI RUSW w Mielcu w ramach KE krypt. Mały; 6 I 1988 – 27 II 1989 w ramach SO krypt. Relikt; 3 V 1988 – 6 X 1988 przez Wydz. V WUSW w ramach SOR krypt. Ośmiornica.

Michał Stręk

Opcje strony