Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kozłowski Marek

Marek Kozłowski, ur. 24 III 1951 w Kaliszu, zm. 7 I 2011 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek geografia, specjalność kartografia (1975), Politechniki Wrocławskiej, studia podyplomowe w zakresie urbanistyki (1981).

1976-1984 kartograf, urbanista Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Legnicy.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ w WBPP w Legnicy, 25-26 IV 1981 delegat na II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Branżowej Pracowników Planowania Przestrzennego Sekretariatu Sekcji zrzeszonych w „S”, od IV 1981 szef KSBPPPSS „S” Regionu Południowo-Zachodniego w Legnicy; redaktor i publicysta organu prasowego MKZ/Zarządu Oddziału Wojewódzkiego „S” w Legnicy „Solidarność Zagłębia Miedziowego”. W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk. VIII-XII 1981 współpracownik redakcji „Na Bieżąco... Serwisu Informacyjnego”; IX/X 1981 akredytowany dziennikarz „Solidarności Zagłębia Miedziowego” na I KZD.

15 XII 1981 – VIII 1982 współzałożyciel i działacz MKS „S” Zagłębie Miedziowe Zagłębie Miedziowe „Zagłębie Miedziowe”, pierwsze podziemne pismo w woj. legnickim, wydawane po zakończeniu strajku w Zakładach Górniczych Rudna w Polkowicach KGHM Lubin, 19 XII 1981–ok. 6 IV 1982 nosiło tytuł „Biuletyn Informacyjny Stanu Wojny”. w Legnicy; redaktor pism podziemnych „Na Bieżąco... Wojenny Serwis Informacyjny Serwis Informacyjny "Serwis Informacyjny", oficjalne pismo Zarządu Regionu Elbląskiego NSZZ „S”. Jego poprzednikiem był wydawany od 24 I 1981 „Wewnątrzzwiązkowy Serwis Informacyjny MKZ NSZZ „S” z redaktorem Leszkiem Koszytkowskim. Wydawcą był Zarząd Regionu Elbląskiego NSZZ „S”. Za druk i rozpowszechnianie odpowiadało Elbląskie Biuro Informacyjne Solidarności podległe ZR NSZZ „S” w Elblągu. Pierwszy numer ukazał się 24 VIII 1981. MKS «S» w Legnicy” (I-V 1982), „Solidarność Zagłębia Miedziowego. Pismo wydawane przy MKS Legnica” (II-VII 1982) oraz VII-VIII 1982 członek redakcji „Zagłębia Miedziowego”. VII-VIII 1982 członek MKK „S” Województwa Legnickiego. 30 VIII 1982 aresztowany, przetrzymywany w areszcie KW MO w Legnicy, następnie od 19 IX 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, zwolniony 16 XI 1982. W następnych latach wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany i poddawany rewizjom.

1984-2004 urbanista, od 1990 dyr., prezes Biura Projektowego Zagospodarowania Przestrzennego Agloprojekt w Legnicy (od 2000 Agloprojekt Sp. z o.o.). 1990-1998 radny z listy KO „S”, następnie UW, 1990-1994 przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy. 1995-1998 w UW. Od 2004 urbanista Agloplan Stanisław Obertaniec.

Laureat nagrody Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska za wybitne osiągnięcia zawodowe (1977, 1982), wyróżniony odznaką Zasłużony dla Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (1988), odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2000), pośmiertnie uhonorowany tytułem Honorowy Obywatel Legnicy (2011).

22 IX 1982 – 27 V 1985 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Legnicy w ramach SOR krypt. Redaktor.

Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry