Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Langowski Ryszard Jerzy

Ryszard Jerzy Langowski, ur. 2 V 1942 w Gdyni, zm. 22 XII 2005 w Olsztynie. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Filologii Polskiej (1966).

1973–1982 w SDP.

1966–1968 nauczyciel w Technikum i Liceum Mechaniczno-Elektrycznym w Olsztynie, 1968–1969 spedytor międzynarodowy w przedsiębiorstwie C. Hartwig Gdynia, 1969–1970 inspektor szkolenia zawodowego w Stoczni Gdańskiej, 1970–1973 nauczyciel w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Olsztynie, 1973–1982 dziennikarz Polskiego Radia tamże.

Od IX 1980 w „S”, członek KZ, VI 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, członek ZR.

13 XII 1981 zawieszony, III 1982 po weryfikacji zwolniony z pracy, 1982–1989 bibliotekarz, nast. pracownik autobusu objazdowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. 1982–1989 działacz nieformalnej grupy opozycyjnej zajmującej się kolportażem prasy, pomocą internowanym i uwięzionym. 16 IV 1988 członek Zebrania Członków Mandatariuszy ZR Warmii i Mazur, do 12 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1989 członek MKK Regionu Warmińsko-Mazurskiego.

IV–VII 1989 w KO „S” Regionu Warmii i Mazur, przedstawiciel ds. kontaktów z mediami, nast. przew. olsztyńskiego KO. 1989–1991 dziennikarz w PR Olsztyn, 1991–1993 redaktor nacz., 1993–2000 prezes PR Olsztyn SA, od 2000 na emeryturze, jednocześnie autor cotygodniowych radiowych felietonów społ.-polit. i krytyczno-literackich.

Autor monografii 50-lecie Polskiego Radia w Olsztynie. Podróż nieco sentymentalna (2002).

Renata Gieszczyńska

Opcje strony

do góry