Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Legut Jan

Jan Legut, ur. 28 III 1955 w Tarnowie. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydz. Energetyki (1984).

1975–1981 elektryk układu regulacji i automatyki w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej.

Od IX 1980 w „S”.

13–23 XII 1981 uczestnik strajku w zakładzie, członek KS na Wydz. Stalowni. 23 XII 1981 zatrzymany, 25 XII 1981 aresztowany, osadzony w aresztach KM MO w Dąbrowie Górniczej-Gołonogu i KW MO w Katowicach. 30 XII 1981 zwolniony z pracy. 2 I 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Wojewódzki w Katowicach na 3,5 roku pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich (uczestnik głodówki protestacyjnej o status więźnia politycznego, zniesienie stanu wojennego i poprawę warunków), Kłodzku (uczestnik głodówki) i Strzelinie, 27 VII 1983 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu złagodził wyrok pozbawienia wolności na mocy amnestii o połowę, 10 VIII 1983 zwolniony. 1983–1984 bez zatrudnienia. 1984–1986 elektryk w Pralniczej Spółdzielni Pracy w Tarnowie, 1986–1988 gł. elektryk w Tarnowskim Teatrze im. Ludwika Solskiego, 1988–1991 projektant, kierownik pracowni projektowej w Zakładach Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków Rejon Tarnów.

Od II 1989 przew. Komitetu Założycielskiego „S” w zakładzie, nast. przew. KZ ZWSE Kraków i Rejonowej KZ Rejonu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Tarnów, wiceprzew. Międzyzakładowej Komisji Organizacyjnej w Tarnowie; w 1990 delegat na II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. WZD Regionu Małopolska. Od 1992 własna działalność gospodarcza.

1978–1979 autor 5 patentów.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

11 I – 23 VI 1982 rozpracowywany przez Wydz. V/Wydz. V-1 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Wichrzyciele.

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry