Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lignarski Andrzej

Lignarski Andrzej, ur. 19 V 1957 w Rzeszowie. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, Zamiejscowego Wydz. Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego w Rzeszowie-Zalesiu (1982).

Jesienią 1980 współzałożyciel NZS w Wydziale Zamiejscowym AR (m.in. z  Mirosławem Jaworskim, Robertem Kluzem, Bogusławem Gronko), X 1980–XII 1981 lider NZS tamże. Członek Studenckiego Komitetu Obrony Osób Więzionych za Przekonania. Od III 1981 przedstawiciel AR w rzeszowskiej Międzyuczelnianej Komisji Koordynacyjnej NZS. Współorganizator i drukarz Nieocenzurowanej Oficyny Studenckiej NOS. Współredaktor pism studenckich „Biuletyn Informacyjny NZS AR” i „Biuletyn Informacyjny Osa”. Współorganizator strajku studenckiego (XI–XII 1981), przew. KS.

16 XII 1981 zatrzymany i przesłuchiwany w zw. z działalnością w NZS. Po 13 XII 1981 drukarz (m.in. z M. Jaworskim i Maciejem Szymańskim) i instruktor w zakresie technik druku, m.in. ulotek, plakatów i podziemnych biuletynów („Informacja Wojenna”, „Solidarność Trwa”). XI 1982 po rewizji zatrzymany pod zarzutem drukowania nielegalnych wydawnictw (zwolniony z braku dowodów). 1982–1988 wielokrotnie przesłuchiwany.

1982–1983 laborant Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie, od 1985 w dziale administracji Rzeszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej w Trzebownisku.

1984–1990 współpracownik Solidarności Walczącej Oddział Rzeszów; wspierał jej strukturę poligraficzną. 1984–1988 kolporter czasopism podziemnych: „Solidarność Trwa”, „Galicja”, „Solidarność Zwycięży”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, znaczków wydawanych przez SW, książek i kaset audio, od 1988 zaprzysiężony członek SW.

Wiosną 1989 uczestnik reaktywowania struktur „S” w Rzeszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej, wiceprzew., nast. członek KZ, 1990 delegat na II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. WZD Regionu Rzeszów. 1990–1991 w Partii Wolności Kornela Morawieckiego.

Współautor książki Dwadzieścia lat Solidarności – Kalendarium rzeszowskie (2000).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

1981–27 I 1984 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Klon.

 

Michał Stręk

Opcje strony

do góry