Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17293,Lipiec-Krzysztof-Bogdan.html
18.05.2024, 15:00

Lipiec Krzysztof Bogdan

Krzysztof Bogdan Lipiec, ur. 11 X 1959 w Starachowicach. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Instytut Fizyki (1985).

1978-1979 w SZSP. 1985-1999 nauczyciel w SP nr 11 w Starachowicach, od 1999 w Gimnazjum nr 3 tamże.

Od jesieni 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego NZS w WSP w Kielcach, w 1981 członek Prezydium Komisji Uczelnianej NZS, współzałożyciel studenckiego KOWzP przy NZS WSP (z Krzysztofem Kasprzykiem, Januszem Kędrackim, Tadeuszem Pawłowskim), szef Sekcji Turystyki NZS WSP, współredaktor pisma NZS WSP „Reflektor” i „Strajkowego Biuletynu Informacyjnego NZS WSP w Kielcach «Kabel»”; do XII 1981 kolporter wydawnictw niezależnych NZS, KPN; 9 XII 1981 delegat NZS WSP w Kielcach na Ogólnopolską Konferencję KS NZS w Poznaniu.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, 3 VII 1982 zwolniony; 1982-1983 organizator pomocy represjonowanym i ich rodzinom, 1982-1985 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego, 1982-1989 Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

Od IV 1989 członek KZ i Prezydium „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach; w 1989 delegat na II WZD Regionu Świętokrzyskiego, w IV 1990 delegat na II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. KZD. 1997-2001 senator RP z listy AWS; 1998-2002 radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, 2002-2005 radny Powiatu Starachowickiego z listy RS AWS; od 2005 poseł RP z listy PiS; 1998-2001 w RS AWS; od 2002 w PiS, członek Rady Politycznej. W 1998 założyciel i prezes Stowarzyszenia Dolina Kamiennej.

Wyróżniony m.in. Złotą Odznaką Solidarności Nauczycielskiej (2005), odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2006).

1980-1985 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Kielcach w ramach SO krypt. Alfa; 1981-1985 w ramach SOR krypt. Aktyw.

Marek Jończyk

Opcje strony