Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17516,Marek-Stanislaw.html
2023-12-11, 22:41

Marek Stanisław

Stanisław Marek, ur. 15 VIII 1942 w Tarnowie. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego, specjalność drogi i mosty (1967).

1967–1971 kierownik robót w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, 1971–1974 zasadnicza służba wojskowa, 1974–1986 kierownik Zespołu Projektowego Biura Projektów Budownictwa Przemysłowego w Rzeszowie.

Od IX 1980 w „S”; organizator Komitetu Założycielskiego, przew. KZ.

Po 13 XII 1981 uczestnik pomocy internowanym i ich rodzinom; od II 1982 współorganizator i członek RKW w Rzeszowie. 17 V 1982 po rewizjach w biurze i domu zatrzymany, 21 V 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 8 VII 1982 zwolniony. Po wyjściu współpracownik RKW. 1982–1987 organizator kolportażu podziemnych wydawnictw, m.in. pism „«Solidarność» Trwa”, „Galicja”, „Trwamy”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „Biuletyn Małopolski”, „Hutnik”, „Z Dnia na Dzień”.

1986–2005 własna działalność gospodarcza. Od 2007 na emeryturze.

25 I 1981 – 26 I 1990 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Opór; 17 V 1982 – 26 V 1983 przez Wydz. V KW MO w ramach SOR krypt. Ankieter.

 

Michał Stręk

Rzeszów, Region Rzeszowski

Opcje strony