Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17749,Myrda-Adam.html
2023-12-10, 08:04

Myrda Adam

Adam Myrda, ur. 24 XII 1951 w Głuchołazach, zm. 26 III 2022 w Lubinie. Ukończył Technikum Górnictwa Rud Miedzi w Lubinie (1972).

1972-1985 ślusarz, główny mechanik, elektromonter w Zakładzie Budowy Kopalń/Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń/PBK SA w Lubinie.

W VIII 1980 uczestnik strajku pracowników ZBK w Zakładach Górniczych w Lubinie. Od IX 1980 w „S”. Od IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego, nast. Zakładowej Komisji Robotniczej.

14 XII 1981 - 17 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w ZG Rudna w Polkowicach (szyb Rudna Główna). 1982-1989 członek TKZ: organizator kolportażu, kolporter podziemnej prasy (m.in. „Zagłębie Miedziowe”, „Wolny Głos”, Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”), współpracownik redakcji podziemnego pisma „Wolny Głos” (organizator transportu i lokali), uczestnik akcji plakatowych i ulotkowych. 1986-1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. w Lubinie, współorganizator manifestacji, Mszy za Ojczyznę oraz zbiórek pieniężnych. 16 VIII 1985 aresztowany, osadzony w AŚ w Lubinie i Legnicy, w ZK we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej (uczestnik 11-dniowej głodówki w proteście przeciwko kontroli korespondencji i przeszukania), zwolniony z pracy, 5 XII 1985 skazany przez Sąd Rejonowy w Lubinie na karę 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu i 120 tys. grzywny. 1986-1989 monter w Zakładzie Energetycznym w Czerńcu. 30 VIII 1987 uczestnik manifestacji w Lubinie w rocznicę Zbrodni Lubińskiej, 31 VIII 1987 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń.

IV-VI 1989 członek KO „S” w Lubinie. 1989-2002 pracownik ZBK/PeBeKa SA w Lubinie. Od 1989 wiceprzew., a od 1992 przew. KZ. W II 1990 delegat III WZD Województwa Legnickiego, w III 1990 delegat na WZD Regionu Dolny Śląsk, 29 IX 1990 delegat na IV WZD Woj. Legnickiego (utworzono Region Zagłębie Miedziowy), 1990-2002 delegat na WZD Regionu Zagłębie Miedziowe, członek ZR Zagłębie Miedziowe, delegat na KZD. 1998-2002 w RS AWS; od 1998 założyciel, członek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Powiatu Lubińskiego Lubin 2006. 1998-2002 radny Rady Powiatu Lubińskiego z listy AWS i 2006-2014 radny Rady Powiatu Lubińskiego z list Komitetu Wyborczego Wyborców Robert Raczyński Lubin 2006, od 2014 starosta lubiński.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017), Medalem XXV-lecia NSZZ „Solidarność” (2005).

W 1985 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Legnicy w ramach SOR krypt. Powielacz; 13 V 1985 – 13 III 1986 rozpracowywany przez p. V RUSW w Lubinie w ramach SOR krypt. Łucznik; 21 V 1986 - 25 XI 1988 przez p. V RUSW w Lubinie w ramach KE krypt. Smarownik.

Tomasz Gałwiaczek

Region Dolny Śląsk, Lubin

Opcje strony