Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Piwowarczyk Henryk

Henryk Piwowarczyk, ur. 16 VII 1952 w Tuplicach k. Żar. Ukończył Technikum Elektroniczne w Zduńskiej Woli (1973).

1975–1983 elektronik w Kaliskich Zakładach Koncentratów Spożywczych Winiary.

1980–1995 w KPN.

10–21 IX 1980 uczestnik strajku w zakładzie, członek KS. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 KZ, XII 1980 – VI 1981 członek prezydium MKZ w Kaliszu, od 10 VI 1981 członek prezydium Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej (Zarządu Okręgu) w Kaliszu. 1981 członek redakcji pisma MKZ/ZR Kalisz „Solidarność”. 1980–1981 współorganizator Solidarności Wiejskiej w woj. kaliskim, 11 I 1981 uczestnik Zjazdu Wojewódzkiego Solidarności Wiejskiej; 19 I 1981 współorganizator blokady drogi w Szczytnikach w celu nakłonienia władz wojewódzkich do podjęcia dialogu z Solidarnością Wiejską; w III uczestnik strajku okupacyjnego „S” RI w siedzibie ZSL w Bydgoszczy. VI – VII 1981 delegat na I WZD Województwa Kaliskiego, nast. członek prezydium i sekretarz ZR Wielkopolska Południowa; IX/X gość na I KZD. W X 1981 współzałożyciel KOWzP w Kaliszu. 21–22 XI uczestnik akcji plakatowej w Kaliszu zorganizowanej w proteście przeciwko monopolowi władz państwowych i partyjnych na dostęp do środków masowego przekazu.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim, Głogowie, Gębarzewie i Kwidzynie (14 VIII 1982 w trakcie protestu internowanych ciężko pobity przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, uczestnik głodówki protestacyjnej, nast. umieszczony w szpitalu w Prabutach), 11 XII 1982 zwolniony ze wzgl. na stan zdrowia; do 28 III 1983 na zwolnieniu lekarskim, nast. zwolniony z pracy. Od XII 1982 działacz podziemnego Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” Wielkopolska Południowa w Kaliszu, kolporter i kurier podziemnych pism, m.in. „Solidarność Walcząca”, „Obserwator Wielkopolski”, „Czas Kultury”, „Tygodnik Mazowsze” (przywoził je m.in. od Macieja Frankiewicza, Seweryna Jaworskiego i Leszka Nowaka). 1 V 1983 uczestnik niezależnego pochodu w Kaliszu; uczestnik spotkań opozycji w Giewartowie. W 1983 ze wzgl. na represje przeprowadził się do Słupcy. 7 VII 1983 w jego mieszkaniu odbyło się spotkanie założycielskie Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej Kalisz–Konin–Sieradz. 1983–1984 kolporter pisma MKK „Nasza Solidarność”. 1984–1991 kontroler jakości w Spółdzielni Inwalidów Przyjaźń w Słupcy.

W 1989 członek KO w Koninie, 1989–1990 przew. KZ, 1989–1990 członek TZR Konin, II 1990 delegat na II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. WZD. Od 1 III 1991 własna działalność gospodarcza w Strzałkowie k. Słupcy. Od 7 IX 2011 na rencie, od 2017 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2013).

11 IX 1980 – 3 III 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Kaliszu w ramach SOR krypt. Postulat.

Grażyna Schlender

Opcje strony

do góry