Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Podgórski Marian

Marian Podgórski, ur. 24 V 1947 w Gdańsku, zm. 29 VII 2000 w Gdańsku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Prawa i Administracji (1975).

IX 1966 – II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1988 magazynier, starszy referent, kierownik sekcji administracyjnej, referent ekonomiczny, z-ca kierownika w Zarządzie Portu Gdańsk (Morskim Porcie Handlowym).

W VIII 1980 uczestnik strajku w porcie. Od IX w „S”. 1980-1981 członek redakcji, sekretarz „Portowca”, pisma KZ „S”.

13-19 XII 1981 uczestnik strajku; 7 I 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku; 30 III 1982 uniewinniony przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni (w procesie m.in. z Wiesławem Wiką-Czarnowskim, Czesławem Nowakiem, Rudolfem Zającem i Eugeniuszem Szymeckim, pracownikami portu). Po wyjściu zbierał składki wśród pracowników portu na pomoc dla rodzin represjonowanych. 1983-1988 związany z tajnymi strukturami „S” w MPH, kolporter m.in. „Portowca” (także autor artykułów) i książek drugiego obiegu.

IV 1988 – VIII 1990 zatrudniony w Firmie Budowlanej Usługowo-Produkcyjnej ATA – Morkowski w Gdyni, IX 1990 – 29 VII 2000 doradca prezesa ds. rozwoju w MPH (od 1998 w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk SA).

Współautor książki ''Portowców gdańskich drogi do wolności'' (pod redakcją Jana Jakubowskiego, Gdańsk 2000).

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

26 II 1982 – 29 IX 1982 rozpracowywany przez Wydział V KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Bernard, nr rejestracyjny 42693; 26 VIII 1983 – 21 XI 1989 przez Wydział V WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Cienie, nr rejestracyjny 47498.

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry