Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rokita Jan Maria

Jan Maria Rokita, ur. 18 VI 1959 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Prawa (1983), student filozofii w UJ (1982-1985), historii Kościoła w Papieskiej Akademii Teologicznej (1985-1986).

22 IX 1980 uczestnik na UJ wiecu założycielskiego NZS, od XI 1980 przewodniczący NZS UJ, 2-6 IV 1981 delegat na I Ogólnopolski Zjazd NZS w Krakowie, członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej. XI/XII 1981 współorganizator i lider studenckiego strajku na UJ solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI.

Od 13 XII 1981 w ukryciu, 21 I 1982 zatrzymany, po tygodniu przesłuchań internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 2 VII 1982 zwolniony. Od 1983 współodpowiedzialny za program wydawniczy niezależnego Wydawnictwa X. Wielokrotnie zatrzymywany. Od XI 1984 członek Obywatelskiej Inicjatywy w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy. 1985-1989 współorganizator i uczestnik Ruchu WiP. W V 1986 wytoczył SB wygrany proces za bezprawne pozbawienie wolności. 1987-1989 członek Komisji Interwencji i Praworządności „S” Regionu Małopolska. 25-28 VIII 1988 współorganizator (obok m.in. Zbigniewa i Zofii Romaszewskich) Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach.

18 XII 1988 uczestnik zebrania założycielskiego, do 1989 członek KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie. 6 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. – 5 IV 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w podzespole ds. młodzieży. 1989-1991 poseł RP z listy KO „S”, wiceprzewodniczący OKP, przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do Zbadania Działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 1990-1996 w UD, UW. 1991-1993 poseł RP z listy UD, przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, 1992-1993 minister, szef URM. 1993-1997 poseł RP z listy UD, członek Koła Konserwatywno-Ludowego. 1996-2001 w SKL, od 1998 wiceprzewodniczący, 2000-2001 prezes. 1997-2001 poseł RP z listy AWS, przewodniczący m.in. Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz kilku podkomisji nadzwyczajnych. 2001-2007 poseł RP z listy PO, od 2002 w PO.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), medalem Niezłomnym w słowie (2011).

9 X 1981 – 8 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Intruzi.

Ewa Zając

Opcje strony

do góry