Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rutkowski Krzysztof

Krzysztof Rutkowski, ur. 3 XI 1955 w Słupsku. Ukończył Technikum Mechaniczne Obróbki Skrawaniem dla Pracujących przy FSC w Starachowicach (1976).

1972-1978 pracownik FSC, 1976-1978 zasadnicza służba wojskowa, 1978-1982 pracownik Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej, Wydz. Walcownia Duża P-11. 1974-1980 w PZPR.

29-31 VIII 1980 współorganizator strajku w P-11, członek Wydziałowego KS oraz KS HK; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, od X 1980 członek Prezydium KZ HK; w VII i XII 1981 delegat na I i II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, od VII 1981 wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej przy ZR.

13 XII 1981 zabezpieczył i ukrył u swojej rodziny w Będzinie dokumentację „S” HK, zatrzymany, przewieziony do KM MO w Sosnowcu, internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzelcach Opolskich, kilkanaście razy przesłuchiwany ws. ukrytych dokumentów, po 4 mies. przewieziony do Ośr. Odosobnienia w Uhercach, uczestnik głodówek, po kolejnej przewieziony do Załęża k. Rzeszowa, następnie po buncie internowanych do Nowego Łupkowa, 8 XII 1982 zwolniony; zwolniony z pracy, I-X 1983 bez zatrudnienia. Wielokrotnie wzywany do KM MO w Dąbrowie Górniczej i KW MO w Katowicach, zatrzymywany na 48 godz.

Od 2 XI 1983 na emigracji w USA, 1983-1985 pracownik Reno Machine CO w Newington, CT, 1985-1990 Colt’s Firearms w West Hartford, CT, 1990-1999 właściciel K.E.S.S. Machine&Tool w New Britain, CT, 1999-2008 B&F Design w Newington, CT, od 2008 w Highland Manufacturing Inc. w Manchester, CT. 1983-1987 członek założyciel Solidarity International przy Haller Club w New Britain, CT; współorganizator pomocy dla Polaków.

Rozpracowywany w ramach SOR krypt. Mały.

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry