Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13080,Barykada.html
2023-09-30, 13:54

Barykada

"Barykada" podtytuł: „Pismo RO NZS”, wydawane w Krakowie przez Ruch Oporu NZS 25 XI 1982 – 15 II 1987.

Ukazało się 30 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4 i A5 lub niestandardowym, drukowanych techniką sitodruku, na powielaczu białkowym i offsecie w nakładzie kilkuset – 1 tys. egz. Wydawane nieregularnie, od n-ru 7 ilustrowane.

Założycielem, wydawcą i redaktorem był Jerzy Mieleńczuk.

Pismo informacyjno-publicystyczne, skierowane do studentów. Drukowano oświadczenia i dokumenty programowe, głównie Krakowskiej Rady Ruchu Oporu NZS, w nr. 21 z 12 II 1984 zamieszczono Deklarację Programową Ruchu Oporu NZS z 12 V 1983. Wiele miejsca poświęcano działalności ogólnopolskich i lokalnych struktur podziemnych, publikowano oświadczenia i komunikaty TKK, RKW Region Mazowsze, RKS Małopolska, Tajnej KRH, w nr. 3 z 8 XII 1982 zamieszczono udzielony specjalnie dla „Barykady” wywiad z ukrywającym się Władysławem Hardkiem. Od nr 25 z 11 XI 1984 motto: ''Czuwajcie nad sobą Wy Polska Rzeczpospolita Rzeczpospolita "Rzeczpospolita", podtytuł: „Pismo Komitetu Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu”, wydawane 14 II 1979 – II/IV 1981 w Warszawie. Akademicka!'' (Stefan kard. Wyszyński), w nr. apel ''Do społeczeństwa Małopolski'' z 7 XI 1984 informujący o powstaniu Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy. Informowano o bieżących wydarzenia z Krakowa, Małopolski i kraju – od nr. 7 m.in. w ramach stałej rubryki pt. Serwis. Dużo miejsca, szczególnie w pierwszym okresie, poświęcano represjom, zwłaszcza wobec studentów. Publikowano komentarze i opinie o sprawach środowiska studenckiego, np. w nr. 19 z 23 XI 1983 artykuł o samorządzie studenckim, a w nr. 26 z 7 II 1984 tekst podpisany pseudonimem Teo analizujący proponowane przez władze zmiany w Ustawie o szkolnictwie wyższym. Zamieszczano wiersze, teksty o manifestacjach okolicznościowych (1 i 3 V, 11 XI, w rocznice podpisania Porozumień Sierpniowych i rejestracji NZS), artykuły historyczne (m.in. w nr. 7 z 21 I 1983 ukazał się artykuł o powstaniu styczniowym, nr 11 z 16 III 1983 poświęcono Marcowi ’68). W niektórych nr. zamieszczano satyryczne rysunki i hasła, np.: „Ani ZSyPy ani WRONa NZSu nie pokona”, „Stan wojenny zawieszony jednak dalej dziobią wrony” lub w związku z wyborami do rad narodowych w VI 1984 „Student nie głosuje na tego co pałuje”.

Wg. redakcji pismo było finansowane ze środków własnych, czasami z dobrowolnych datków przekazywanych przez kolporterów.

 

Paweł Goleń

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony