Hasła rzeczowe

Bibuła (Poznań)

„Bibuła”, dwutygodnik. Pismo wydawane w Poznaniu 6 IV 1982 – 24 VIII 1982, ukazało się 11 nr., drukowane na „ramce”, o obj. 3–6 s., w formacie A4; od nr. 4 sygnowane nazwą drukarni: Tajna Drukarnia KOS „40 i 4”. W redakcji studenci Politechniki Poznańskiej: Mikołaj Kotlarek, Lech Maziakowski, współpraca: Mariusz Bekker, Tomasz Cieślik, Ireneusz Grining, Krzysztof Wy­tyk; druk i kolportaż: Roman Łaźny, Leszek Mikołajczyk, Piotr Nentwig, Roman Trawiński. Miejscem zebrań redakcyjnych i druku większości nr. biuletynu był pokój 166 w Domu Studenc­kim (DS) nr 1 przy ul. Zamenhoffa.

Pismo o charakterze informacyjnym, redagowane gł. na pod­stawie periodyków podziemnych z Poznania i innych regionów, audycje „RWE” i „Głosu Ameryki”, zamieszczano informacje wła­sne, oświadczenia struktur podziemnych i relacje o wydarzeniach rozgrywających się w kraju – przeważnie różnych formach oporu i działalności opozycji (np. demonstracjach, audycjach Radia „So­lidarność”), publikowano także własne komentarze odnoszące się do aktualnej sytuacji politycznej.

Grupa wydająca „Bibułę” drukowała i kolportowała również ulotki (w tym sygnowane przez „KOS 40 i 4”), organizowała akcje malowania napisów, bibliotekę wydawnictw niezależnych i przy­gotowywała do wydania Pamiętniki Piotra Kropotkina; utrzymy­wała kontakt i współpracowała z innymi grupami podziemnymi na PP.

Pismo kolportowane przede wszystkim wśród studentów uczelni oraz przekazywane innym strukturom podziemnym (m.in. „S”, NZS) i pozostawiane w miejscach publicznych.

30 VIII 1982 SB przeprowadziła rewizję w pok. 312 i 331 DS nr 2, skonfiskowała materiały poligraficzne i zbiory wydawnictw niezależnych; zatrzymania, aresztowania i przesłuchania dopro­wadziły w ciągu kilku mies. do rozbicia Akademickiego Ruchu Oporu oraz innych grup podziemnych na PP. 21 III – 9 V 1983 przed Sądem Wojsk Lotniczych w Poznaniu toczył się proces 27 osób, gł. studentów i absolwentów PP, w tym redaktorów, dru­karzy i kolporterów „Bibuły”.

31 VIII 1981 – 30 IX 1983 grupa wydająca „Bibułę” i Akade­micki Ruch Oporu rozpracowywane przez Wydz. III-1 KW MO/ WUSW w ramach SOR krypt. Orda.

 

 

 

Przemysław Zwiernik

Poznań, Region Wielkopolska

Opcje strony

do góry