Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13135,Biuletyn-Informacyjny.html
18.05.2024, 15:43

Biuletyn Informacyjny

"Biuletyn Informacyjny", pismo wydawane przez TKZ „S” przy Zakładzie Robót Górniczych w Lubinie IV 1985 – I 1986.

Ukazało się 6 nr. (5 nr. w 1985: nr 1 IV-V, nr 2 VI-VII, nr 5 [powinno być nr 3] z VIII, nr 4 IX-X, nr 6 z XI i 1 nr bez numeracji w I 1986) o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu białkowym w nakładzie 1,5 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Mirosław Gojdź, Jan Tabor; wśród współpracowników, informatorów m.in.: Tadeusz Madziarczyk, Seweryn Szkudlarek, Kral, Franciszek Burdzy, Helena Klupska (z d. Sczaniecka), Andrzej Gustaw; druk: Edward Wertka. Kolportaż w zakładzie m.in.: T. Madziarczyk, Adam Żelechowicz, Henryk Fiodorec.

Zamieszczano komunikaty TKZ, komentarze dot. osób piastujących eksponowane stanowiska (przewodniczących MRN w Lubinie, z-ców dyr. ds. ekonomicznych i technicznych, wiceprzewodniczących Federacji Górniczych Związków Zawodowych), informacje o podziale zysku za 1985, apel o bojkot obchodów 1 maja i wyborów do Sejmu PRL, instrukcje postępowania podczas wyborów do samorządów pracowniczych, krytyczne artykuły dot. PZPR i systemu komunistycznego, bieżące ogłoszenia o mszach, represjonowanych i zwalnianych z więzienia kolegach, rocznicach narodowych, związkowych, imprezach im towarzyszących organizowanych przez opozycję w Lubinie; informowano o akcjach małego sabotażu, pisywano o przypadkach wykorzystywania przez kierowników podległych im pracowników do prac na prywatnych budowach, o wypadkach śmiertelnych w kopalniach, nadużyciach finansowych dyrekcji.

Kolportowano w ZRG, Zakładach Górniczych Sieroszowice, Rudna, Polkowice.

Po pojawieniu się nr. 1 SB założyła SOS krypt. Katanga. Rozpracowywano A. Gustawa, Leszka Drozda, Piotra Witczaka, H. Sczaniecką, A. Żelechowicza, T. Madziarczyka, H. Fiodorca, podejrzanych o członkostwo i działalność w TKZ oraz pisanie artykułów, redagowanie, organizowanie druku i kolportaż „Biuletynu Informacyjnego”.

Od II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1986 pismo przestało się ukazywać, 29 IX 1986 SB zaniechała prowadzenia sprawy, gdyż podejrzenia wobec obserwowanych osób nie potwierdziły się.

Łukasz Sołtysik

Opcje strony