Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny NZS

"Biuletyn Informacyjny NZS", podtytuł: „Wydanie Wojenne”, pismo wydawane przez NZS Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie XII 1981 / I 1982 – XI 1982; założone przez studentów: Krzysztofa Hariasza, Arkadiusza Kutkowskiego, Wiesława Ruchlickiego i Emila Wardę (równolegle zainicjowali oni także podziemny „Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność»”).

Ukazało się co najmniej 7 nr. o obj. 4-10 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu białkowym (nr 1 na ramce) w nakładzie kilkuset egz.

W składzie zespołu (redakcja i druk): K. Hariasz, A. Kutkowski, W. Ruchlicki i E. Warda (nr. 1 i 2 z II 1982); po ich aresztowaniu 16 II 1982 Krzysztof Grudzień i Wiktor Tomasz Grudzień (od nr. 3 z III 1982, nr. 1-3 drukowano w mieszkaniu pp. Grudniów przy ówczesnej ul. Findera w Lublinie), Krzysztof Dybciak i Wiesław Haley, związani z podziemnym wydawcą Janem Magierskim (od nr. 4). W stopce pisma w nr. 3 występuje fikcyjna nazwa: Wolna Drukarnia Polowa im. Porucznika Gałązki, w nr. 5: Wolna Wałkowa Drukarnia Polowa im. Jumżagijna Cedenbała.

Zamieszczano bieżące dokumenty dot. środowiska akademickiego (m.in. w nr. 5 z VI 1982 komunikat Międzyuczelnianego Komitetu Oporu NZS w Lublinie z 2 VI 1982 o tzw. czystkach na uczelniach lubelskich oraz uchwałę Senatu UMCS z 5 VI 1982 dot. odwołania rektora UMCS Tadeusza Baszyńskiego), informacje nt. aktualnej sytuacji (m.in. o zatrzymaniach), komentarze, przedruki z prasy podziemnej (m.in. z „Tygodnika Mazowsze”) oraz poezję. W nr. 2 i 3 na ostatniej stronie publikowano „duPeReL – Niezależny Dodatek Satyryczny”.

Kolportażem pisma zajmował się W. T. Grudzień.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry