Hasła rzeczowe

CDN. Pismo NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego

„CDN”, podtytuł: „Pismo NSZZ «Solidarność» Regionu Gdańskiego”, wydawane w Gdańsku 13 VI 1982 – 1983. Od nr. 4/1 (z 10 IX 1982) z podtytułem: „Pismo MKO NSZZ «Solidarność» Region Gdański”, od nr. 5/2 (z 1 X 1982): „Pismo Regionalnej Komisji Obrony NSZZ «Solidarność»”. Nadtytuły: np. '6' [podawano właściwą liczbę] 'miesięcy stanu wojennego'.

Ukazało się 15 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A-4, drukowanych techniką offsetową w nakładzie 1,2-2,6 tys. egz.; wychodziło nieregularnie. Od nr. 4/1, w związku ze zmianą nazwy wydawcy, stosowano podwójny system ABC, system ABC, system w „S” Regionu Małopolska, trójpoziomowy, hierarchiczny system kolportażowo-informacyjny, dający możliwość szybkiego obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami Związku (od centrali do każdej KZ); opracowany przez zespół pracowników Krakowskiego Biura Projektów Budownictwa Komunalnego pod kierunkiem Bolesława Śliwińskiego. numeracji.

Redagowane przez Międzyregionalną Komisją Obrony „S” (strukturę infiltrowaną przez SB w ramach operacji krypt. Tęcza), formalnie nie odżegnywano się od związków z RKK. Brak informacji o redaktorach.

Publikowano teksty, w których podkreślano konieczność zachowania ciągłości statutowych władz „S” i jako najważniejszy cel uznawano doprowadzenie do rozmów z władzami z udziałem przedstawicieli Episkopatu. W Deklaracji MKO z 18 IX 1982 (nr 5/2) poddano krytyce politykę władz podziemnych: „Teza, iż strajkami i demonstracjami ulicznymi można będzie wymusić na władzy ustępstwa, była nietrafna od samego początku”.

Kolportowano na terenie Trójmiasta.

 

Wojciech Turek

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry