Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13345,Dziennik-Zwiazkowy.html
21.05.2024, 05:55

Dziennik Związkowy

„Dziennik Związkowy”, podtytuł: „Dziennik Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego”, pismo wydawane w Katowicach 1 IX – 11 XII 1981; nr 0 ukazał się bez tytułu (miał być wybrany w drodze konkursu), nr 1 (z 2 IX 1981) jako „Dziennik Związkowca”, od n-ru 2 (z 3 IX 1981) „Dziennik Związkowy”.

Od n-ru 18 (z 23 IX 1981) uformował się ostateczny kształt graficzny pisma z charakterystycznym tytułem i trójszpaltowym układem; podtytuł: „Pismo Codzienne Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ «Solidarność»”.

Ukazało się 78 n-rów, obj. 2 s., format A4, druk na offsecie, nakł. 40–100 tys. egz. (dzięki dodrukom w KZ); dziennik, wychodziło 5 razy w tygodniu, podczas I KZD i II WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego obj. 4–6 s. (w okresie II tury I KZD wydano także 11 n-rów bezpłatnego, drukowanego na powielaczu dodatku „Dziennik Związkowy. Popołudniówka. Pismo Codzienne Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ «Solidarność»”, redaktor odpowiedzialny Artur Stopka).

Powstało na podst. Uchwały I WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Uchwałą ZR z 26 VIII 1981 na redaktora nacz. pisma powołany został Andrzej Szyja, członek ZR. Ponadto w redakcji pracownicy Biura Informacyjnego ZR: Barbara Gaweł (od n-ru 7 z 10 IX 1981, sekretarz red.), Jerzy Milanowicz, Edward Rewiński, Artur Stopka, Ryszard Pabiś (red. techn.); współpracownicy: Stanisław Romankiewicz, Andrzej Grajewski, Wojciech Sala; rysunki satyryczne: Eryk Syrnicki, Stanisław Łaski i Andrzej Czeczot (do n-ru 12).

Publikowano gł. informacje dot. regionu, sprawozdania z posiedzeń ZR, relacje z obrad I KZD i II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; najwięcej uwagi poświęcano problemom woj. katowickiego, informowano o prowokacjach i represjach, zamieszczano komunikaty KZ, oświadczenia, serwis informacyjny z zakładów pracy, wywiady, teksty o tematyce historycznej oraz o związkowych inicjatywach społecznych i kulturalnych.

Kolportowane w zakładach pracy przez KZ; cena egz. 1–2 zł.

Barbara Gaweł

Opcje strony