Hasła rzeczowe

Grudzień ’81

„Grudzień ’81”, podtytuł: „Gazeta Wojenna NSZZ «Solidarność» w Koszalinie”, pismo wydawane przez RKS Pobrzeże w Koszalinie 20 II 1982 – 20 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1983. Ukazało się 15 n-rów, obj. 2 s., format A4, druk techniką sitodruku; wychodziło nieregularnie. W celu dezinformowania SB w piśmie podawano nakł. 6 tys. egz., rzeczywisty nakł. 500–600 egz. W 1982 ukazało się 14 n-rów, numeracja z błędami: n-ry 1–18 (nie ukazały się n-ry 3, 15, 16, 17); w 1983 r. wydano nr 1. W 1982 wydano dwa dodatki spec. – w zw. z obchodami 1 V i z rocznicą rejestracji „S” (10 XI). W redakcji: Henryk Kaliszewski, Elżbieta Potrykus, Jan Martini i in. Drukarnia działała w Koszalinie, w garażu domu Tadeusza Falkowskiego, współpraca Tadeusz Charzyński, Jacek Formanowicz i Jerzy Połomski. Dopiero w III 2006 drukarze ujawnili swoją tożsamość. Publikowano informacje bieżące, komentarze, oświadczenia i komunikaty; dominowała tematyka regionalna. W n-rze 1 (z 20 II 1982 r.) zamieszczono żądania RKS. W kolejnych n-rach informowano o sytuacji internowanych i rezerwistów, działaczy „S”, skierowanych do wojskowych obozów specjalnych w Czerwonym Borze i Chełmnie. Informowano o demonstracjach, procesach sądowych regionalnych działaczy „S” i o orzeczeniach kolegiów ds. wykroczeń. Wydrukowano wykaz osób więzionych z woj. koszalińskiego. Informowano o wsparciu Kościoła katolickiego, zamieszczano komunikaty i oświadczenia TKK „S” i tezy Prymasowskiej Rady Społecznej; ponadto drukowano komentarze redakcyjne dot. sytuacji w kraju i regionie. Na końcu każdego n-ru zamieszczano informacje o wpłatach na Fundusz Pomocy dla Represjonowanych. Ostatni nr (z 20 II 1983) informował o rozwiązaniu RKS. 1 V 1982 aresztowany został J. Martini, członek redakcji, 14 VI 1982 skazany przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego 3 lata pozbawienia wolności za przepisywanie ulotek na maszynie do pisania. Kolportowane w woj. koszalińskim.

Leszek Laskowski

Opcje strony

do góry