Hasła rzeczowe

Informator Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych w Stoczni Remontowej Nauta w Gdyni

„Informator Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych «Solidarność» w Stoczni Remontowej «Nauta» w Gdyni”, pismo Tymczasowej Rady Robotniczej „S” w Stoczni Remontowej Nauta w Gdyni, wydawane 19 IX 1980 – 10 XII 1981; od n-ru 28 (z 21 XI 1980) jako „Informator Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» w Stoczni Remontowej «Nauta» w Gdyni”.

Ukazało się 88 n-rów (w tym 5 podwójnych), obj. 2–8 s., format A5 (nr 1 format A4), druk na powielaczu, nast. offsecie, nakł. nieustalony; numeracja ciągła, wychodziło pocz. 2 razy w tygodniu, nast. tygodnik. Ukazały się 3 nienumerowane dodatki nadzwyczajne (15 I, 23 III, 13 VIII 1981), 3 nienumerowane wyd. spec. (27 X, 10 XI 1981) oraz jeden nienumerowany dodatek spec. (9 XII 1981). W redakcji: Marek Formela, Eugeniusz Możejewski, Roman Kuziński, Andrzej Remiszewski, Marek Grabowski; redaktorzy odpowiedzialni kolejno od 1981: A. Remiszewski (także autor komentarzy i opracowań), Jan Herbst, Antoni Kojro i Regina Nazar. Publikowano informacje o działalności „S” w stoczni oraz w regionie i kraju. Dodatek nadzwyczajny z 23 III 1981 poświęcono wydarzeniom w Bydgoszczy, w wyd. spec. z 10 XI 1981 pisano o wyborach do rad pracowniczych, w dodatku spec. z 9 XII 1981 opublikowano dokumenty dot. ogłoszenia gotowości strajkowej. Kolportowane w zakładzie. Po 13 XII 1981 ukazywał się „Biuletyn Informacyjny Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Stoczni «Nauta»” (jesień 1982 – III 1987); w n-rze 7 (z 4 XII 1982). obok wezwania do uwolnienia uwięzionych związkowców, napiętnowano jako zdrajców narodu polskiego członków zarządu nowych zw. zaw.

Wojciech Turek

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry