Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14283,Regionalna-Komisja-Koordynacyjna-NSZZ-Solidarnosc-Czestochowa.html
18.05.2024, 16:19

Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Częstochowa

Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Częstochowa – podziemna struktura regionalna utworzona 2 III 1985, działała do 1989. Pierwszym przewodniczącym został Zbigniew Muchowicz. W skład RKK wchodzili: Aleksander Przygodziński, Józef Urbanek, Waldemar Ziębacz i Adam Czarnota, początkowo także Bogusław Samborski, Andrzej Zieliński, Halina Sołdrowska, Zdzisław Burzyński. W XII 1986, po wyjeździe do Szwecji Z. Muchowicza, przewodniczącym RKK został Józef Urbanek.

RKK wydawała biuletyny informacyjne: „Nadzieja”, „Wytrwamy”, „Komunikaty KOIS”. Wspierała jawnie działający Komitet Ochrony Interesów Społeczeństwa Regionu Częstochowa i częstochowską grupę Ruchu Wolność i Pokój. W latach 1985-1986 poprzez Leszka Szeląga i Adama Hohendorffa nawiązała kontakt z „Biuletynem Łódzkim”. RKK korzystała z opieki Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. prowadzonego przez ks. Romana Raczyńskiego przy parafii św. Józefa. Tam 18 IV 1989 rozpoczął jawną działalność następca RKK – Regionalny Komitet Wykonawczy NSZZ „S” z przewodniczącym A. Przygodzińskim.

Wojciech Rotarski

Opcje strony