Hasła rzeczowe

Spotkania

"Spotkania", podtytuł „Niezależne pismo młodych katolików”, pismo wydawane w Lublinie, okresowo także w Krakowie i Warszawie, 1977-1988.

Ukazało się 35 nr. (nr. 31 oraz 33-34 jako „Spotkania. Niezależne Pismo Katolików”) w formacie A4 i A5 (od nr. 9), drukowanych na powielaczu, następnie na offsecie w nakładzie 300-1200 egz.; wychodziło nieregularnie.

W nr. 2. ujawniono w stopce nazwiska redaktorów: Zdzisław Bradel, Janusz Krupski, Stefan Szaciłowski. W składzie redakcji w różnych okresach także: Janusz Bazydło, Adam Konderak (autor ''Kroniki z życia Kościoła w Europie Środkowej i Wschodniej''), Wojciech Oracz, Krzysztof Paczuski, Józef Ruszar (ps. Józef Ciszkowski), Jan Andrzej Stepek (ps. Jan Sadok; zajmował się stosunkami polsko-ukraińskimi); drukarze i kolporterzy: m.in. Zygmunt Kozicki, Paweł Nowacki, Wojciech Samoliński, Jan Krzysztof Wasilewski, Krzysztof Żórawski; współpracownicy, autorzy: m.in. Jan Chomicki, Wojciech Chudy, Stefan Kisielewski, Tadeusz Konopka, Stanisław Krajewski (ps. Abel Kainer), Ryszard Łużny, ks. Stanisław Małkowski, Tomasz Mianowicz, Włodzimierz Mokry, Marcin Przeciszewski, Adam Stanowski, Zdzisław Szpakowski, bp Ignacy Tokarczuk, o. Ludwik Wiśniewski OP, Jacek Woźniakowski; adres redakcji: ul. Gospodarcza w Lublinie (mieszkanie J. Krupskiego).

Zamieszczano głównie publicystykę katolicką i społeczną: artykuły dot. sytuacji Kościoła katolickiego i katolików w Polsce i na świecie (szczególnie w państwach komunistycznych), także dokumenty Episkopatu Polski i dokumentację pontyfikatu Jana Pawła II; poruszano temat rozwoju kultury w państwie totalitarnym, problemy społeczne w Polsce; prezentowano chrześcijańską myśl filozoficzną na Zachodzie; przedstawiano środowiska dysydenckie w krajach bloku sowieckiego; w stanie wojennym propagowano ruch ''non violence''; ważne miejsce zajmowała publicystyka historyczna (np. nr. 23-25 poświęcono wydarzeniom Grudnia ’70). Podejmowano kwestie relacji Polaków z sąsiednimi narodami i mniejszościami narodowymi w Polsce (np. nr 29-30 dotyczył stosunków polsko-żydowskich); w 1982 za poruszanie problematyki stosunków polsko-ukraińskich pismo nagrodzone przez Fundację Janiny Ławruk z siedzibą w Montrealu.

W 1978 zainaugurowano serię Biblioteka Spotkań: ukazało się w niej ok. 30 tytułów, m.in. ''Polska w orbicie Związku Radzieckiego'' Bogdana Madeja, ''Wspomnienia z Kazachstanu'' ks. Władysława Bukowińskiego, ''Polski kształt dialogu'' ks. Józefa Tischnera i encyklika Jana Pawła II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. ''Redemptor hominis'' w jęz. czeskim. Od 1978 działało także paryskie wydawnictwo (później Editions Spotkania) kierowane przez Piotra Jeglińskiego; dokonywano reedycji „Spotkań”; publikowano książki, m.in. z serii BS. Dla środowiska skupionego wokół pisma ważną inicjatywą było założenie nieformalnego klubu dyskusyjnego w Lublinie w mieszkaniu Bożeny i Janusza Wronikowskich.

W 1989 pismo otrzymało nagrodę Jerzego Łojka za wkład w przywracanie świadomości historycznej Polaków.

Małgorzata Choma-Jusińska

Opcje strony

do góry