Hasła rzeczowe

Tajny Kolejowy Komitet Koordynacyjny Obszaru Północnego NSZZ „Solidarność”

Tajny Kolejowy Komitet Koordynacyjny Obszaru Północnego NSZZ „Solidarność”, 1982–1983; 12 X 1982 w Gdańsku odbyło się zebranie założycielskie; gł. inicjatorem powstania organizacji był Zbigniew Iwaniuk (ps. Marek Arnold), pracownik Stacji PKP Gdańsk Południowy. Zaproponował utworzenia komitetu i jego nazwę, nawiązał kontakty z pracownikami PKP, którzy nast. wstąpili do komitetu i odebrał od nich przysięgę, opracował strukturę organizacyjną i program. W trakcie działania ustalał terminy i miejsca spotkań, przydzielał zadania, przewodniczył zebraniom.

Do komitetu należeli też: Zbigniew Kończewski (ps. Kolejarz PKP Gdańsk Orunia), Adam Kruczkowski (ps. Hubal, PKP Gdańsk Nowy Port), Józef Kosiorek (ps. Edek, Mazur, PKP Gdańsk), Krystyna Podworska (ps. Zośka, pracownik kolejowej służby zdrowia, PKP Gdańsk), Daniela Bieniak (ps. Karolina, PKP Bydgoszcz), Jerzy Pozorski (ps. Bronek, PKP Bydgoszcz), Kazimierz Pogorzelski (ps. Zyga, PKP Lokomotywownia Bydgoszcz Wschód), Ryszard Rolbiecki (PKP Lokomotywownia Toruń Główny Kluczyki), Stanisław Kalinowski (Wagonownia PKP Malbork), Andrzej Gierczak (Węzeł PKP Olsztyn). Członkowie komitetu dla celów konspiracyjnych przybrali pseudonimy, wysokość mies. składki ustalono na 200 zł. Zasięg działania komitetu miał obejmować wszystkie jednostki kolejowe i węzły PKP leżące na obszarze Północnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, stąd też członkowie otrzymali m.in. zadanie tworzenia podziemnych struktur w macierzystych i podległych jednostkach. Członkowie komitetu wydali i kolportowali podziemne pismo „Solidarność Kolejowa Obszaru Północnego” (XII 1982 – I 1983) oraz „Biuletyn Informacyjny” z 14 I 1983, tylko do użytku członków TKKK OP „S”. Formalnie wyborów do władz komitetu nie było, gdyż członkowie jako przew. uznali Z. Iwaniuka. Program działania został zawarty w „Biuletynie Informacyjnym”. Zasadniczymi celami były: walka o uwolnienie osób aresztowanych i skazanych za działalność związkową, zbieranie nazwisk osób szczególnie aktywnych w strukturach PZPR i neozwiązków, walka z kolaborantami, bojkot reżimowych związków, pomoc zwalnianym z pracy w PKP z przyczyn politycznych. Zebrania TKKK OP „S” odbywały się w Gdańsku i Bydgoszczy.

Działalność organizacji zakończyła się 3 II 1983, gdy jeden z członków komitetu, A. Kruczkowski, zgłosił się do Wydz. Śledczego KW MO w Gdańsku i złożył zawiadomienie o powstaniu i działalności TKKK OP „S”. Wszyscy członkowie komitetu, poza A. Kruczkowskim, zostali aresztowani; w VII 1983 zwolnieni na mocy amnestii.

 

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry