Hasła rzeczowe

Tajny Kolejowy Komitet Koordynacyjny Obszaru Północnego NSZZ „Solidarność”

Tajny Kolejowy Komitet Koordynacyjny Obszaru Północnego NSZZ „Solidarność”, 1982–1983; 12 X 1982 w Gdańsku odbyło się zebranie założycielskie; gł. inicjatorem powstania organizacji był Zbigniew Iwaniuk (ps. Marek Arnold), pracownik Stacji PKP Gdańsk Południowy. Zaproponował utworzenia komitetu i jego nazwę, nawiązał kontakty z pracownikami PKP, którzy nast. wstąpili do komitetu i odebrał od nich przysięgę, opracował strukturę organizacyjną i program. W trakcie działania ustalał terminy i miejsca spotkań, przydzielał zadania, przewodniczył zebraniom.

Do komitetu należeli też: Zbigniew Kończewski (ps. Kolejarz PKP Gdańsk Orunia), Adam Kruczkowski (ps. Hubal, PKP Gdańsk Nowy Port), Józef Kosiorek (ps. Edek, Mazur, PKP Gdańsk), Krystyna Podworska (ps. Zośka, pracownik kolejowej służby zdrowia, PKP Gdańsk), Daniela Bieniak (ps. Karolina, PKP Bydgoszcz), Jerzy Pozorski (ps. Bronek, PKP Bydgoszcz), Kazimierz Pogorzelski (ps. Zyga, PKP Lokomotywownia Bydgoszcz Wschód), Ryszard Rolbiecki (PKP Lokomotywownia Toruń Główny Kluczyki), Stanisław Kalinowski (Wagonownia PKP Malbork), Andrzej Gierczak (Węzeł PKP Olsztyn). Członkowie komitetu dla celów konspiracyjnych przybrali pseudonimy, wysokość mies. składki ustalono na 200 zł. Zasięg działania komitetu miał obejmować wszystkie jednostki kolejowe i węzły PKP leżące na obszarze Północnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, stąd też członkowie otrzymali m.in. zadanie tworzenia podziemnych struktur w macierzystych i podległych jednostkach. Członkowie komitetu wydali i kolportowali podziemne pismo „Solidarność Kolejowa Obszaru Północnego” (XII 1982 – I 1983) oraz „Biuletyn Informacyjny” z 14 I 1983, tylko do użytku członków TKKK OP „S”. Formalnie wyborów do władz komitetu nie było, gdyż członkowie jako przew. uznali Z. Iwaniuka. Program działania został zawarty w „Biuletynie Informacyjnym”. Zasadniczymi celami były: walka o uwolnienie osób aresztowanych i skazanych za działalność związkową, zbieranie nazwisk osób szczególnie aktywnych w strukturach PZPR i neozwiązków, walka z kolaborantami, bojkot reżimowych związków, pomoc zwalnianym z pracy w PKP z przyczyn politycznych. Zebrania TKKK OP „S” odbywały się w Gdańsku i Bydgoszczy.

Działalność organizacji zakończyła się 3 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1983, gdy jeden z członków komitetu, A. Kruczkowski, zgłosił się do Wydz. Śledczego KW MO w Gdańsku i złożył zawiadomienie o powstaniu i działalności TKKK OP „S”. Wszyscy członkowie komitetu, poza A. Kruczkowskim, zostali aresztowani; w VII 1983 zwolnieni na mocy amnestii.

 

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry