Hasła rzeczowe

Komitet Obywatelski „Solidarność” we Wrocławiu

Komitet Obywatelski „Solidarność” we Wrocławiu został powołany 14 IV 1989 przez przewodniczącego Regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ „S” Dolny Śląsk Władysława Frasyniuka w celu przeprowadzenia kampanii wyborczej na rzecz kandydatów strony solidarnościowej do Sejmu i Senatu PRL.

KO „S” utworzono przy współudziale RKW NSZZ „S”, Klubu Inteligencji Katolickiej, Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego, Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Ruchu Młodych Katolików „U Siebie”, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Ruchu Wolność i Pokój, Stowarzyszenia Centrum Demokratyczne, Wrocławskiego Klubu Samorządu Pracowniczego, środowisk naukowych i kulturalnych.

Przewodniczącym został Adolf Juzwenko, sekretarzem Rafał Dutkiewicz. Powołane zostały sekcje: Propagandy Wizualnej, Programowa, Radiowo-Telewizyjna, Prawniczo-Negocjacyjna, Finansowa, Informacyjno-Poligraficzna, Transportowa. Odrębną agendą było Biuro Prasowe.

Komitet został rozwiązany 17 VI 1989 decyzją Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „S”.

 

Artur Adamski

Opcje strony

do góry