Hasła rzeczowe

Zawiszak (Lublin)

„Zawiszak”, pismo wydawane w Lublinie przez ZR Środkowo-Wschodniego „S” 1 XII 1980 – 7 XI 1981, z podtytułami: „Biuletyn Kręgu Instruktorów Harcerskich «Zawisza» im. Andrzeja Małkowskiego” (nr 1 i 2), „Biuletyn drużyn Kręgu Instruktorów Harcerskich «Zawisza» im. Andrzeja Małkowskiego w Lublinie” (od nr. 3 z 15 I 1981), „Pismo Niezależnego Ruchu Harcerskiego” (w nr. 12 z 19 IX 1981), „Biuletyn Komisji Społecznej ds. Wychowania Harcerskiego przy ZR NSZZ «Solidarność» w Lublinie” (od nr. 13 z 19 X 1981).

Ukazało się 14 nr. o obj. 8-24 s. w formacie A4, początkowo drukowane na powielaczu, od nr. 12 na offsecie.

W redakcji w różnych okresach: Tomasz Deptuła (redaktor naczelny), Cezary Jakubowski, Maciej Królikowski, Adam Paszko, Zofia Strojnowska i Marta Miedzwiecka (oprac. graficzne), Wojciech Bartmiński (druk i kolportaż), Aleksandra Strzałkowska i Sylwester Strzałkowski.

Publikowano informacje, dokumenty oraz artykuły, dyskusje i polemiki dot. tworzenia się niezależnego ruchu harcerskiego, historii harcerstwa i tradycji harcerskich. W nr. 1 i 3 wklejono odbitki zdjęć, w nr. 4 (z 31 I 1981) zamieszczono artykuły o Oldze i Andrzeju Małkowskich; nr 8 (z 1 IV 1981) ukazał się jako primaaprilisowy pod zmienionym tytułem: „Safiżag”; z nr. 12 ukazał się dodatek „Niezależny Ruch Harcerski” (druk na offsecie w formacie A5); wydano też niedatowaną ulotkę (o obj. 2 s.), wydrukowaną na powielaczu, „Niezależny Ruch Harcerski”, informującą o okolicznościach wystąpienia z ZHP 25 IV 1981 instruktorów harcerskich – członków Kręgu Instruktorskiego Zawisza z Lublina.

 

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry