Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14839,Zgromadzenie-Dzialaczy-NSZZ-Solidarnosc-Regionu-Slasko-Dabrowskiego-w-Laczy.html
23.02.2024, 14:52

Zgromadzenie Działaczy NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy

"Zgromadzenie Działaczy NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy" (26-27 II 1988), pierwsza po 13 XII 1981 próba formalnego uporządkowania działalności struktur regionalnych na podstawie §21 i §22 statutu „S”. O jego zwołaniu zadecydowały spory pomiędzy zwolennikami stopniowego ujawniania struktur a kontynuatorami działalności w warunkach pełnej konspiracji.

W spotkaniu wzięło udział trzydziestu delegatów. Nazwiska dwudziestu jeden osób podano do publicznej wiadomości, natomiast dane pozostałych dziewięciu utajniono ze względów bezpieczeństwa. W trakcie obrad postanowiono, że Zgromadzenie Działaczy będzie odgrywać rolę organu uchwałodawczego, zastępującego WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Ustalono, że obrady odbywać się będą raz w roku.

Na przewodniczącego Zgromadzenia w tajnym głosowaniu wybrano Marka Gabrysia. Delegaci wybrali również nowy skład Regionalnej Komisji Wykonawczej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego (organ wykonawczy) oraz Komisji Rewizyjnej (organ kontrolny). W trakcie dyskusji ustalono zasady funkcjonowania Zgromadzenia oraz kierunki działania „S” w ciągu najbliższego roku, uchwalono przesłanie do społeczeństwa ''O ludzki byt'', w którym skrytykowano sytuację społeczno-polityczną w kraju oraz wystosowano wniosek do rzecznika praw obywatelskich

o przywrócenie praw związkowych w Polsce.

W obradach uczestniczyła delegacja związkowców francuskich zrzeszonych w Confederation Francaise Democratique du Travialle z regionu Lille oraz przedstawiciele prasy podziemnej.

Robert Dyja

Łącza, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony