Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/22791,Federacja-Tarnobrzeska-NSZZ-Solidarnosc.html
12.04.2024, 16:12

Federacja Tarnobrzeska NSZZ „Solidarność”

Federacja Tarnobrzeska NSZZ „Solidarność”, struktura związkowa skupiająca zakłady z Tarnobrzega i okolic 24 III – 13 XII 1981. Powstała w wyniku konfliktu pomiędzy MKZ Stalowa Wola Wola „Wola”, pismo wydawane w Warszawie I 1982 – 11 IX 1989, od 1989 jako oficjalne pismo „S” Regionu Mazowsze. a związkowcami z Kopalni Zakładów Przetwórczych Siarki Siarkopolu w Tarnobrzegu. Została założona 24 III 1981 podczas walnego zebrania komisji zakładowych z Tarnobrzega i najbliższych okolic. Organem kierującym był zarząd, składający się z przedstawicieli Komisji Zakładowych (po 1 osobie) oraz 8-osobowe prezydium w składzie: Ryszard Mazurek (przew., Tarnobrzeskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego), Stanisław Szatko (Wojewódzki Szpital Zespolony w Tarnobrzegu), Anna Żmijewska (Wojewódzki Dom Kultury), Ryszart Rott (WSS Społem), Konrad Rokoszewski (Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego), Zygmunt Dudek, Eugeniusz Kielek (Kopalnia i Zakład Przetwórstwa Siarki Siarkopol) i Stanisław Gryba (Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa). Zrzeszała kilkanaście tys. członków. Nieformalny organ prasowy: „Solidarność Tarnobrzeska”, pismo Komisji Przedsiębiorstwa NSZZ „S” KZPS Siarkopol w Tarnobrzegu. Podczas I WZD Regionu Ziemia Sandomierska w Stalowej Woli (25–26 IV 1981) 39 delegatów z zakładów zrzeszonych w federacji na znak protestu i niezadowolenia z powodu nieścisłości proceduralnych opuściło zebranie, nast. zaskarżyło do Krajowej Komisji Wyborczej NSZZ „S” prawomocność wyborów do władz Regionu, wypowiedziało podległość organizacyjną „S” Regionowi Ziemia Sandomierska. Lokalny konflikt w „S” załagodziła interwencja (kontrola) władz krajowych. 7 VII 1981 Krajowa Komisja Wyborcza NSZZ „S” warunkowo uznała prawomocność wyborów I WZD Regionu Ziemia Sandomierska, jednocześnie nakazała przeprowadzenie weryfikacji sposobu wyboru delegatów oraz wyłonienie delegatów na I KZD z zakładów zrzeszonych w federacji. Zostali nimi: Marian Antończyk (ostatecznie pozbawiony mandatu w zw. z przynależnością do Stowarzyszenia PAX), Józef Kossak i Józef Małobęcki (wszedł w skład KK), których dokooptowano do przedstawicieli Regionu Ziemia Sandomierska. X/XI 1981 zakłady zrzeszone w federacji wzięły udział w strajku generalnym woj. tarnobrzeskiego zorganizowanym przez ZR Ziemia Sandomierska.

Marcin Bukała

Opcje strony