Hasła rzeczowe

Huta Szkła Jarosław w Jarosławiu

Huta Szkła Jarosław w Jarosławiu, powstała w 1974, producent szkła opakowaniowego. 1980 ok. 1550 pracowników.

27 VIII 1980 jednogodzinny strajk, pracownicy huty wysunęli postulaty socjalno-płacowe oraz utworzenia wolnych związków. 28–29 VIII 1980 podjęcie rozmów przez dyrekcję i woj. władze adm. z przedstawicielami pracowników. W hucie nie utworzono komitetu strajkowego. Załoga wybrała 40 przedstawicieli do prowadzenia rozmów, aktywnością wyróżnił się Kazimierz Ziobro. Po podpisaniu porozumienia w Gdańsku (31 VIII 1980) zaprzestanie przygotowań do strajku.

Na pocz. IX 1980 powstanie Tymczasowej Rady Zakładowej (przew. K. Ziobro, z-ca Jan Sarnicki) z zadaniem powołania NSZZ w zakładzie. 29 IX 1980 utworzenie MKZ Jarosław. Pod koniec 1980 utworzenie KZ (przew. K. Ziobro, nast. J. Sarnicki, wiceprzew. Henryk Zub, członkowie Prezydium m.in.: Andrzej Szewczyk, Wacław Mac, Zdzisław Sielski, Andrzej Tarnowski, Jerzy Rejzer, Zygmunt Barański). Jesienią 1980 udział związkowców huty w utworzeniu Komitetu Założycielskiego „S” Regionu Południowo-Wschodniego w Przemyślu. 1981 w KZ 1529 pracowników (ponad 95 proc. uzwiązkowienia), VII–VIII 1981 delegaci na I WZD Regionów Południowo-Wschodniego i Rzeszowskiego: Bolesław Kogut, Władysław Wilczek, K. Ziobro i H. Zub. Zastępcy delegatów: Z. Barański, Z. Sielski i W. Mac.

Rano 13 XII 1981 strajk pracowników huty, do zakładu przybyli członkowie Prezydium Międzyzakładowej Komisji Związkowej w Jarosławiu oraz działacze „S” z innych zakładów pracy. Protestem kierował K. Ziobro. Nie zdecydowano o wygaszeniu pieców, gdyż mogło to spowodować ich uszkodzenie, produkcję kierowano jednak na złom. W czasie strajku odprawiono mszę św. Komisarz wojskowy Włodzimierz Paradowski negocjował z K. Ziobrą przerwanie strajku, ostatecznie do tego nie doszło. Huta otoczona przez wojsko. K. Ziobro wyprowadzony z zakładu w przebraniu kapłana przez ks. Józefa Galanta i Antoniego Ślusarczyka. Rozmowy indywidualne W. Paradowskiego z pracownikami, nast. ogłoszenie, że jeżeli strajk nie zostanie zakończony, to władze odetną dostawy gazu do huty, co spowoduje zniszczenie pieców. W nocy 13/14 XII 1981 robotnicy pod wpływem szantażu przerwali strajk. Władze przygotowywały pacyfikację huty przy pomocy oddziałów ZOMO. 13 XII 1981 internowanie A. Szewczyka, członka KZ. W czasie stanu wojennego zbiórki pieniędzy oraz żywności dla rodziny ukrywającego się K. Ziobry i druk konspiracyjnej prasy, kolportaż podziemnej prasy i ulotek. Na potrzeby podziemia próbowano ukraść powielacz z zakładu.

1989 odtworzenie jawnej KZ (przew. Wiesław Rygiel). Delegaci na II WZD Regionu Południowo-Wschodniego: Tadeusz Kołakowski, W. Rygiel, W. Mac, Józef Pałys i Ryszard Wasyliszyn (27 I 1990).

Od 1993 w składzie koncernu Owens-Illinois Inc. z USA, od 2002 Owens-Illinois Polska SA Profil produkcji niezmieniony. 2018 600 pracowników, w „S” 200 osób.

Artur Brożyniak

Region Południowo-Wschodni, Jarosław

Opcje strony

do góry