Hasła rzeczowe

Ośrodek Odosobnienia w Opolu

Ośrodek Odosobnienia w Opolu, funkcjonował 13 XII 1981–31 VII 1982 w opolskim AŚ (obecnie ul. Sądowa 4). Internowanych umieszczono w celach budynku penitencjarnego z 1881. Kompleks aresztu i sądu mieścił się w centrum miasta, w niedalekiej odległości od KW MO. Naczelnikiem AŚ był ppłk mgr Ryszard Gryboś, a jego z-cą kpt. mgr Jan Kucharski. Obaj korespondowali z SB ws. internowanych. W ośrodku umieszczono gł. działaczy ze Śląska Opolskiego, 13 XII 1981 trafiło tam pierwszych 69 internowanych z Opolszczyzny, a 17 XII 1981 ich liczba wzrosła do 71. 14 XII 1981 w tej placówce przewidzianej dla mężczyzn, umieszczono także 5 kobiet, a 17 XII 1981 2 kolejne. Zostały zakwaterowane w odrębnych celach i nie miały kontaktu z internowanymi mężczyznami. Łącznie w Ośr. przetrzymywano 105 osób.

18 XII 1981 w ramach protestu oraz solidarności z tragicznie zmarłymi górnikami KWK Wujek Wujek "Wujek", pismo wydawane od jesieni 1982 – I 1986 w Katowicach przez Młodzieżowy Komitet Oporu Społecznego przy KWK Wujek zrzeszony w sieci KOS. w Katowicach Henryk Stępień z 7 kolegami z celi podjął głodówkę.

24 XII 1981 i 31 XII 1981 lustrację w Ośr. przeprowadzili sędziowie ds. penitencjarnych Sądu Wojewódzkiego w Opolu: Mieczysław Konopnicki i Bolesław Leszczyk.

We wszystkich celach były zainstalowane głośniki połączone z radiowęzłem, przez który nadawano komunikaty zw. z internowaniem oraz stanem wojennym (czytano teksty dekretu i regulaminu internowania). Dodatkowo do cel dostarczano „Trybunę Ludu” i „Trybunę Opolską”. Internowani mieli również możliwość uczestniczenia w zajęciach świetlicowych, które zgodnie z grafikiem odbywały się codziennie od godz. 14.00 do 18.00.

Od 23 XII 1981 udzielano internowanym zgody na widzenia z rodziną. Od 24 XII 1981 rozpoczęto spacery. Już podczas pierwszego spaceru grupa uwięzionych wykrzykiwała hasła przeciwko władzom, co spowodowało jego przerwanie i zamknięcie internowanych w celach. Z końcem XII 1981 wprowadzono kontrolę osobistą internowanych udających się na spacer i w zw. z tym większość uwięzionych z niego zrezygnowała.

Na pocz. I 1982 SB wnioskowała o przeniesienie do innego ośr. internowanych o radykalnych postawach. 9 I 1982 mężczyzn przeniesiono do Ośr. Odosobnienia w Grodkowie, Nysie i Darłówku, a 15 I 1982 5 internowanych kobiet przewieziono do Ośr. Odosobnienia w Gołdapi.

1 VIII 1982 Ośr. formalnie zlikwidowany na mocy zarządzenia ministra sprawiedliwości z 30 VII 1982.

Bartłomiej Perlak

Opcje strony

do góry