Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/24085,Biuletyn-Informacyjny-NSZZ-Solidarnosc-Stocznia-im-Komuny-Paryskiej.html
28.05.2024, 11:38

Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność Stocznia im. Komuny Paryskiej

„Biuletyn Informacyjny NSZZ »Solidarność« Stocznia im. Komuny Paryskiej”, pismo wydawane przez Komitet Założycielski, nast. Komisję Zakładową NSZZ, nast. „S” Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Podtytuł ulegał kilkakrotnie zmianom, w ostatecznej wersji obowiązywał od nr. 42 z 30 V 1981. Od nr. 4 z 23 IX 1980 w winiecie zamieszczano hasło: „Solidarność dziś, sukces jutro!”. W okresie od 5 IX 1980 do 11 XII 1981 ukazało się 56 nr. (57 wraz z jednym nienumerowanym wydaniem spec.; obj. 4–16 s., druk offsetowy, nakł. 5000–10000 egz., pocz. format A5, od nr. 41 z 21 V 1981 A4). Wyszły 4 numerowane wydania spec. (nr 31, 35, 36, 40) oraz jedno nienumerowane z 5 IX 1981 (System finansowy). Numer 30 zawierał dodatek: List otwarty Prezesa Związku Dziennikarzy Polskich Stefana Bratkowskiego …do moich współtowarzyszy – co wybieramy? Do nr. 40 dołączono druk zwarty pt. Konstytucja Trzeciego Maja (obj. 16 s., druk offsetowy, format A6). W nr. 51 z 23 IX 1981 wprowadzono oznaczenie rocznika (R. II, nr 1 [51]). Czasopismo ukazywało się nieregularnie, pocz. 4–6 razy w mies., III i IV kwartał 1981 2–3 razy w mies. Skład redakcji ulegał licznym zmianom. Od nr. 11 z 14 XI 1980: Wojciech Białoskórski, Andrzej Kozicki, Piotr Onuszko (redaktor nacz. nr. 32–34, 27 III 1981–30 III 1981) i Mieczysław Welke. W późniejszym okresie w redakcji także: Zbigniew Adamski, Tadeusz Dziekan, Józef Krasnodębski, Andrzej Nadworny, Tadeusz Pławiński, Czesław Richert, Mariusz Różański, Barbara Rusiecka, Rafał Szłapczyński, Edward Szmit, Krzysztof Zapart. W skład redakcji ostatniego nr. wchodzili: C. Richert, M. Różański, R. Szłapczyński i E. Szmit. Od nr. 27 z 19 II 1981 redakcja urzędowała w pomieszczeniu zajmowanym przez KZ NSZZ „S” przy ul. Czechosłowackiej 3. Druk w drukarni Stoczni Komuny Paryskiej. Pierwsze nr. zredagowali działacze Komitetu Założycielskiego, a najwięcej tekstów autorskich napisał M. Welke. Zamieszczano materiały związkowe, programowe, wywiady, przedruki tekstów o tematyce społ.-polit., sporadycznie również wiersze i rysunki satyryczne, a także informacje bieżące, m.in. uchwały związkowe, oświadczenia, komentarze. W nr. 13 z 19 XI 1980 opublikowano list otwarty do Stanisława Kani, protestujący przeciw nominacji Stanisława Kociołka na stanowisko I sekretarza Komitetu Warszawskiego PZPR, podpisany przez A. Kozickiego w imieniu KZ NSZZ „S” SKP. W nr. 28 z 2 III 1981 relacja ze spotkania z Andrzejem Wajdą na terenie stoczni. W nr. 35 z 3 IV 1981 opublikowano „Uchwałę” stoczniowej „S” z 31 III 1981 wyrażającą wątpliwości dot. tzw. porozumienia warszawskiego. Numer 42–43 z 30 V–10 VI 1981 poświęcono osobie zmarłego prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego, m.in. komentarz Z. Adamskiego. Rocznicowy nr 50 z 15 VIII 1981 poświęcony strajkowi sierpniowemu (wywiady z Andrzejem Kołodziejem, ks. Hilarym Jastakiem i o. Edwardem Rybą, teksty Zbigniewa Sankowskiego o poczcie strajkowej i E. Szmita o drukarni stoczniowej). W nr. 51 z 23 IX 1981 ukazał się wywiad z Anną Walentynowicz, a w nr. 56 z 11 XII 1981 rozmowa z Andrzejem Gwiazdą. W nr. 53 z 26 X 1981 zamieszczono się krytyczne wobec Lecha Wałęsy „Oświadczenie” uchwalone 19 X 1981 na Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ „S” SKP. Numer 55 z 27 XI 1981 niemal w całości poświęcono wystąpieniu Mariana Rajskiego na konferencji PZPR w Gdyni, krytycznie oceniającemu stosunki handlowe między PRL a ZSRR. Kolportaż bezpłatny na terenie stoczni gdyńskiej, z wyjątkiem nr. 50 sprzedawanego w cenie 5 zł. Po wprowadzeniu stanu wojennego TKZ „S” wydawała powielany „Biuletyn Informacyjny TKZ NSZZ »S«” Stoczni im. Komuny Paryskiej” (1983), a nast. „Kadłub NSZZ Solidarność” (XI 1984–VII 1986). 1989 wznowiono wydawanie legalnego pisma, nawiązując bezpośrednio winietą i numeracją do wydania z l. 1980–1981 (nakł. ok. 1500–2200 egz., format, obj. i technika druku nie uległy zmianom). W redakcji: Józef Lanc, Wanda Miszka, Maciej Orłowski, Tadeusz Sałek i Krzysztof Dąbrowski (redaktor techn.), a nast.: Bogdan Dolny i Waldemar Pasturczak. Ostatni znany nr 5 (79) ukazał się V 1991.

Wojciech Turek

Opcje strony