Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/24181,Elbudowiec.html
23.05.2024, 08:41

Elbudowiec

„Elbudowiec”, podtytuł: „Serwis Informacyjny Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» przy Zakładzie Konstrukcji Stalowych”, od n-ru 2 (z 1986) „TKZ NSZZ «S» Zakładu Konstrukcji Stalowych „Elbud”, pismo podziemne wydawane w Krakowie 25 III 1984 – XII 1984 i IV 1986. Ukazało się 7 n-rów, obj. 2 s., format A4, druk na powielaczu, nr 1 (25 III) w Drukarni im. Ofiar Katynia, nakł. 200–500 egz.; n-ry 1–6 numeracja ciągła, ostatnie wydane bez n-rów; wychodziło nieregularnie. Powstało z inicjatywy Ryszarda Majdzika (redaktor techn.) i Jacka Klasia (redakcja, druk, kolportaż). W redakcji: Zbigniew Mikuliszyn (sekretarz red.), Bożena Szewczyk (skarbnik). Pismo o zasięgu lokalnym, o informacyjnym charakterze; poruszano sprawy wewnątrzzakładowe, zamieszczano materiały o represjach i więźniach politycznych, piętnowano zwalczających podziemie i wysługujących się władzy. Skierowane do pracowników, ale trafiało też do in. zakładów pracy na krakowskim Podgórzu. We IX 1984 po aresztowaniu R. Majdzika pismo przestało się ukazywać. Wznowione w IV 1986, z pocz. 1987 podjęto decyzję o utworzeniu w jego miejsce pisma „WaZa” (międzyzakładowego pisma członków „S” zakładów pracy z rejonu ulic Wadowickiej i Zakopiańskiej w Krakowie).

Paweł Goleń

Opcje strony