Aktualnie znajdujesz się na:

O nas

Antas Jolanta

Antas Jolanta, ur. 20 II 1954 w Szczecinie. Absolwentka Uniwer­sytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek filologia polska (1977), doktorat (1986), habilitacja (1999), prof. (2014).

Od 1977 stażysta, st. asystent, adiunkt, prof. nadzw., adiunkt z habilitacją, honorowy profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej/Wydz. Polonistyki UJ.

Od IX 1980 w „S”; współorganizatorka Komitetu Założycielskie­go, nast. członek Komisji Wydziałowej.

Po 13 XII 1981 w podziemnej „S”; pośredniczka w kontaktach „S” z zagranicą, m.in. od jesieni 1981 z Janem Minkiewiczem (Biuro Informacyjne „S” w Amsterdamie), do 1989 łączniczka Regionu Małopolska z Biurem Koordynacyjnym „S” za Granicą w Bruk­seli (gł. przekazywała informacje dot. o sytuacji w Polsce). 1982–1983 odpowiedzialna za przechowywanie sprzętu podziemnego Radia „S”. 1982-1989 autorka, redaktorka, recenzentka tekstów w podziemnych pismach, m.in. w „Hutniku” i „Miesięczniku Małopolskim”; współpracowniczka podziemnego wydawnictwa Oficyna Literacka w Krakowie; kolporterka pod­ziemnych pism „Hutnik”, „Tygodnik Mazowsze”, „«Solidarność» Hutników”, „Aneks”, „Arka”, „Miesięcznik Małopolski”, książek wydawnictw m.in. Oficyna Literacka w Krakowie, NOWa, Krąg, Myśl, Aneks oraz ulotek, znaczków poczt podziemnych, kalenda­rzy, kaset audio i wideo. Łączniczka, kolporterka podziemnych wydawnictw między Hutą im. Lenina w Krakowie - Nowej Hucie i UJ a Instytutem Badań Literackich w Warszawie. W 1983 organizatorka (z Marią Indyk) grupy poli­graficznej (Anna Pulchny, Wiesław Antas, Wojciech Gajewicz), dru­kującej podziemne „Zeszyty Związkowe” oraz cegiełki (na zlecenie RKW Małopolska). Wykładowca nt. nowomowy w grupach samo­kształceniowych. 10 VI 1983 zatrzymana, 11 VI aresztowana, przetrzymywana w areszcie KW MO w Krakowie (podjęła głodówkę w proteście przeciwko warunkom bytowym, 13 VII z powodu odmówienia jej prawa do wypożyczania książek), 21 VII 1983 zwolniona na mocy amnestii. 18 XII 1988 dotkliwie pobita (zmiażdżono jej nogę), prawdopo­dobnie aby uniemożliwić wyjazd na spotkanie z holenderskimi związkowcami. Wielokrotnie zatrzymywana (m.in. 1 i 3 V, 11 XI ), przesłu­chiwana, poddawana rewizjom.

1995-2018 wykładowca retoryki komunikacyjnej w Podyplomo­wym Studium Retoryki Wydz. Polonistyki na UJ oraz na Wydz. Zarządzania i Komunikacji Społecznej, od 2005 kierownik Zakładu Teorii Komunikacji/Katedry Teorii Komunikacji Wydz. Polonistyki UJ. 2006–2007 członek Rektorskiej Komisji ds. Inwigilacji UJ przez SB; 2019-2022 Rady Dyscyplin Naukowych UJ, Rada Dyscypliny – Językoznawstwo; 2015-2018 oraz od 2023 członek PAN w Krakowie, Komisja Językoznawstwa.

Autorka artykułów i książek, m.in. Pragmatyczne operatory presupozycji wobec zagadnienia negacji (1986), O mechanizmach negowania. Wybrane semantyczne i pragmatyczne aspekty negacji (1991), O kłamstwie i kłamaniu. Studium semantyczno -pragmatyczne (1999), Semantyczność ciała. Gesty jako znaki myślenia (2013), Słowa i gesty w komunikacji. Prace wybrane (2023).

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

10 V 1983 – 11 XI 1987 rozpracowywana przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Mimoza.

Sławomir Chmura

Kraków Region Małopolska

Opcje strony

do góry