Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/o-nas/redakcja/12597,Redakcja.html
2023-09-22, 00:16

Redaktor naczelny

dr Grzegorz Wołk
historyk, politolog, pracownik Biura Badań Historycznych IPN. Badacz dziejów opozycji politycznej oraz aparatu represji w PRL. Autor licznych artykułów popularyzatorskich i naukowych oraz monografii Ośrodki odosobnienia w Polsce południowo-wschodniej (1981-1982) (2009). Członek Stowarzyszenia Archiwum Solidarności.
 
 

Zastępca redaktora naczelnego

dr Grzegorz Majchrzak
historyk, 2000–2015 pracownik Biura Edukacji Publicznej (od 2015 r. Biura Badań Historycznych) Instytutu Pamięci Narodowej, członek Stowarzyszenia „Archiwum Solidarności” i Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Zajmuje się badaniem dziejów aparatu represji (zwłaszcza organów bezpieczeństwa), opozycji demokratycznej w PRL (głównie NSZZ „Solidarność“), funkcjonowaniem mediów (przede wszystkim Polskiego Radia i Telewizji Polskiej) przed 1989 r., sportem w PRL oraz stanem wojennym. Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych na ten temat. Ostatnio opublikował m.in.: Tajna historia futbolu. Służby afery i skandale, Warszawa 2017, Opozycja na celowniku, Warszawa 2017, Artyści, PRL i bezpieka, Łódź 2018 (wspólnie z Sebastianem Ligarskim), 1989 rok przemian, Łódź 2019 (wspólnie z Sebastianem Ligarskim).
 

Sekretarz redakcji

Łukasz Sołtysik
historyk, doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu. Badacz oporu społecznego i opozycji demokratycznej na Dolnym Śląsku 1976-1989. Autor książki Solidarność w „Polarze. NSZZ „Solidarność” w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Polar”/„Polar” we Wrocławiu w latach 1980-1989 (Wrocław 2016), współredaktor Encyklopedii Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2 i t. 3 (Warszawa 2012 i 2019) i tomu studiów Ogniwa zakładowe i sekcje branżowe NSZZ „Solidarność” 1980-1989 (Wrocław-Warszawa 2018). Od 2010 r. w oddziale wrocławskim koordynator projektu badawczego IPN "Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989" na obszar Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego.
 

Członkowie redakcji

dr Piotr Abryszeński
absolwent historii i politologii na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2011–2020 pracownik Europejskiego Centrum Solidarności. Od 2020 roku pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Gdańsku. Zastępca redaktora naczelnego portalu Histmag.org. Współautor publikacji Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej w dokumentach (2018). Publikował m.in. na łamach „Dziejów Najnowszych”.
 
Artur Brożyniak
absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie -kierunek historia. W latach 2001-2007 pracownik Oddziałowego Biuru Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Od 2007 pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej następnie Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Rzeszowie. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz popularnonaukowych poświęconych średniowiecznej i najnowszej historii Polski. Zajmuje się m.in. dziejami Rusi Halickiej, stosunkami polsko-ukraińskimi w XX wieku, Kościołem prawosławnym na terenie dawnego woj. rzeszowskiego, opozycją antykomunistyczną lat osiemdziesiątych w woj. przemyskim. Autor książki: Zarys dziejów wsi Dylągowa w latach 1939–1947 (2015). Uhonorowany medalem „Za zasługi dla Kresów” przez środowiska kresowe (2019).
 
dr Marcin Dąbrowski
główny specjalista Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Lublinie; studia i doktorat w Instytucie Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; zajmuje się głównie historią Lubelskiego Lipca 1980 i NSZZ „Solidarność” na Lubelszczyźnie; w „Encyklopedii Solidarności” od początku jej powstania, autor ponad 200 haseł (biogramy i hasła rzeczowe), pełnomocnik/koordynator z obszaru Lubelszczyzny; autor monografii m.in: Lubelski Lipiec 1980 (Lublin 2000, 2006), Cmentarze wojenne z lat I wojny światowej w dawnym województwie lubelskim (Lublin 2004), NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni w latach 1980–1981 (Lublin 2014), NSZZ „Solidarność” Ziemia Puławska w latach 1980–1989 (Lublin 2016).
 
Marek Kozak
absolwent historii na Uniwersytecie w Białymstoku, pracownik naukowy Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku. Jego zainteresowana badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z dziejami NSZZ „Solidarność” oraz oporem społecznym PRL w latach 1956-1989.
 
dr Wojciech Paduchowski
doktor nauk humanistycznych. Zajmuje się historią społeczno-gospodarczą oraz wojskowością, a także psycho- i socjohistorią. Jego zainteresowania obejmują również kwestie bezpieczeństwa publicznego (media), a także filozofię historii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Autor artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii Polski i powszechnej XIX i XX w. Opublikował między innymi książkę Nowa Huta nieznana i tajna. Obraz miasta w materiałach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Milicji Obywatelskiej (1949–1956), Kraków 2014.
 
dr Monika Litwińska
historyk, absolwentka Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, pracownik Biura Badań Historycznych IPN. Z Instytutem związana od 2000 r. Zajmuje się historią ruchów młodzieżowych oraz środowisk opozycyjnych w PRL. Autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz biogramów i haseł w Encyklopedii Solidarności (t. III i IV), a także monografii WiP kontra PRL. Ruch Wolność i Pokój 1985-1989 (Kraków 2105). Współautorka wystawy „194 dni. Najdłuższy protest głodowy w PRL” (2020). Uhonorowana Odznaką Duszpasterstwa Hutników na os. Szklane Domy w Krakowie-Nowej Hucie za propagowanie wiedzy na temat nowohuckiej „Solidarności” (2015).
 
dr Marta Marcinkiewicz
doktor nauk humanistycznych, główny specjalista w Biurze Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Sekretarz redakcji półrocznika „Pamięć i Sprawiedliwość”. Autorka m.in. nagrodzonej w konkursie Europejskiego Centrum Solidarności książki Ośrodki Odosobnienia 1981–1982. Wierzchowo Pomorskie, Jaworze, Darłówek i Głębokie (Gdańsk 2016), opracowania Dziennik z internowania Tadeusza Dziechciowskiego (Szczecin 2011) czy albumu poświęconego fenomenowi prasy drugoobiegowej w PRL Papierem w system [współaut. Sebastian Ligarski] (Warszawa 2010).
 
dr Jarosław Neja
historyk, absolwent Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach; w swych badaniach podejmuje m.in. problematykę opozycji i oporu społecznego w PRL, „polskich miesięcy” w ujęciu regionalnym, historii śląsko-dąbrowskich struktur NSZZ „Solidarność”; opublikował m.in.: Dla władzy. Obok władzy. Przeciw władzy. Postawy robotników wielkich ośrodków przemysłowych w PRL (redakcja, 2005),  14 dni pod ziemią. KWK „Piast” w Bieruniu. 14 – 28 grudnia 1981 roku (współautor Andrzej Sznajder, 2006), Grudzień 1981 roku w województwie katowickim (2011), „Solidarność śląsko-dąbrowska 1980–1981. Szkic do monografii i dokumenty własne (2012, współautor Tomasz Kurpierz), Internowani i uwięzieni w stanie wojennym (współredakcja z Tomaszem Kurpierzem, 2018).
 
Ewelina Ślązak
historyk, doktorantka na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi, członek Centralnego Projektu Badawczego IPN: „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944-1989”. Specjalizuje się w historii najnowszej Polski ze szczególnym uwzględnieniem polityki wyznaniowej władz PRL względem Kościołów i związków wyznaniowych. Autorka książki: Ksiądz infułat Apolinary Leśniewski (1891–1984). Biografia proboszcza parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Sieradzu (2015).
 
dr Przemysław Zwiernik
historyk, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu, autor artykułów w pracach zbiorowych, haseł i biogramów w Encyklopedii Solidarności, współredaktor książek Organizacja Solidarność Walcząca w Wielkopolsce w latach 1983 – 1989 (2009) i Studencki Komitet Solidarności w Poznaniu - spojrzenie po czterdziestu latach (2018), autor książki Prasa podziemna opozycji politycznej w Poznaniu od wprowadzenia stanu wojennego do porozumień Okrągłego Stołu 1981 - 1989 (2014). Prowadzi badania dotyczące m.in. NSZZ "Solidarność", NZS oraz innych organizacji opozycyjnych w Wielkopolsce.

Opcje strony